Høringssvar fra Krafttak for sang

Dato: 13.04.2022

Innspill til Folkehelsemelding – Krafttak for sang

Om Krafttak for sang

Krafttak for sang jobber for å styrke sangtradisjoner- og sangglede landet rundt. I samarbeid med våre 27 partnere, som er nasjonale foreninger og institusjoner innenfor sangfeltet, utvikler vi kurs, konferanser, ressursbanker og programmer. Målet er å fremme sangens mange bruksområder, og gjøre det lettere for alle å synge mer i hverdag og til fest.

Våre hovedsatsinger er programmene Syngende barnehage, Syngende skole, Sang i eldreomsorgen og Syngende kommuner. Vi er også medarrangør av Skolenes sangdag, er involvert i en rekke prosjekter og aktivitet og jobber med formidling av forskning og arrangerer en årlig konferanse m.m.

Krafttak for sang er støttet av Kultur- og likestillingsdepartementet siden 2014.

Sang og folkehelse

Det er i dag godt dokumentert av det å synge bidrar til bedre folkehelse. Forskning viser blant annet at:

· Sang reduserer stress (nivået av kortisol senkes)

· Sang bringer glede og oppstemthet

· Sang kan bidra til en mening i tilværelsen

· Sang bygger fellesskap som igjen motvirker ensomhet og utenforskap.

· Sang styrker kognitive funksjoner som oppmerksomhet, konsentrasjon, hukommelse og læringsevne.

· Sang har en positiv innvirkning på lungekapasitet og disiplinere kroppens muskel- og skjelettsystem som resultat av god holdning.

For at sang og sangaktiviteter skal bidra til å styrke folkehelsen ytterligere i årene fremover har vi i Krafttak for sang følgende innspill til meldingen:

Styrket psykisk helse og livskvalitet for barn og unge gjennom sangaktiviteter

En god start i livet vil ha ringvirkninger for resten av livet. Trygghet, inkludering, mestringsfølelse og opplevelse av mening og glede er viktige byggesteiner for å skape gode liv. Her spiller deltakelse i kulturelle aktiviteter som sangaktiviteter en viktig rolle, og de viktigste fellesarenaene der barn og unge nås er barnehage og skole.

I programmet Syngende barnehage, som arbeider for mer sang i barnehagehverdagen, vektlegges det hvordan sang kan styrke tilknytningen mellom liten og stor og bidra positivt til barnets helhetlige utvikling. Fokuset er på voksenrollen og hvordan de ansatte kan gi barn trygghet, omsorg og støtte, samt berike samspillet gjennom å bruke mer sang og musikklek sammen med barna.

I programmet Syngende skole vektlegges det at sangen skal bidra til bedre psykisk helse for den enkelte og et mer inkluderende sosialt miljø. Sang er en aktivitet der du kan stå frem og bli synlig, eller velge å være en i mengden. Gjennom programmet skapes flotte musikalske opplevelser sammen med andre som gir mestringsfølelse, skaper stolthet og styrker fellesskap og identitet for alle barn uavhengig av etnisitet og foreldrenes sosiokulturelle status.

Vi i Krafttak for sang mener at sang bør være en naturlig del av alle barn og unges oppvekst uansett hvor de bor.

Flere kortilbud for å styrke den psykiske helsen og for å skape møteplasser for de med psykiske utfordringer

Mange av de som har psykiske helseutfordringer trenger arenaer der de blir inkluderte og føler seg trygge. På Nord Universitet har de startet opp kortilbudet Syng deg friskere for denne målgruppen. Følgeforskningen viser at deltakerne har stor glede av fellesskapet som koret gir, at de opplever økt mestringsfølelse og at det å synge sammen er med på å gi hverdagen mening. Det er nå startet opp flere kor rundt i landet etter modell fra Syng deg friskere. Vi vil derfor anbefale økt bruk av sang og aktiviteter for de som har utfordringer med sin psykiske helse og som har en glede av å synge.

Et krafttak mot ensomhet gjennom å styrke det frivillige kulturlivet og skape lokale møteplasser gjennom sang

Ensomhet og følelsen av å stå utenfor gode fellesskap fører til en betydelig svekkelse av livskvalitet for mange i dagens Norge. I et stadig mer individualisert samfunn og etter en pandemi der sosial isolasjon har vært et betydelig virkemiddel er det ingen grunn til å tro at utfordringene vil bli mindre fremover. Blant de som tilbyr gode fellesskap er det frivillige kulturlivet der sangkor, sanggrupper og kor er viktige bidragsytere. Med rundt 100 000 nordmenn som synger i kor er korbevegelsen Norges nest største frivillige bevegelse etter idretten, og spiller en betydelig rolle i manges liv. Her har medlemmene er arena der de føler seg velkomne, bygger nye sosiale nettverk, opplever mestringsfølelse og mening. Gjennom øvelser, turer og konserter bygges vennskap som varer livet ut. Det er derfor viktig å styrke frivilligheten fremover slik at flere kan benytte seg av slike tilbud.

I Krafttak for sang sitt program Syngende kommune, der 21 norske kommuner deltar, skapes det en rekke lokale lavterskels møteplasser. Her samles befolkningen for å synge i mindre grupper eller ved større arrangementer som på festivaler, 17. mai og i juletider. Her dannes fellesskap, lokal identitet og tilhørighet på tvers av alder, etnisitet og sosial status. Vi i Krafttak for sang mener at langt flere kommuner bør legge til rette for lavterskels møteplasser der kultur står i sentrum.

En styrket psykisk helse og livskvalitet i eldreomsorgen gjennom sangaktiviteter

Forskning viser at sang har en særlig positiv effekt på personer med demens, og siden over 80 prosent av beboerne på eldreinstitusjoner har demens mener vi sangen bør få en større plass i institusjonshverdagen. Med økt bruk av sang i pleie- og omsorgssituasjoner, også kalt for omsorgssang, vil beboerne kunne oppleve økt trygghet og ro. Sangen vil også kunne stimulere kognitive funksjoner som konsentrasjon og hukommelse og gi en mestringsfølelse gjennom at de blir sunget sanger som de fortsatt husker.

Felles sangstunder vil skape gode sosiale møteplasser mellom beboere og ansatte. Sangstundene kan også være en arena for å få lokale visegrupper og kor på besøk og skape økt kontakt med lokalmiljøet. Flere kulturelle aktiviteter i institusjonene vil bidra til styrket livskvalitet gjennom økt trivsel og verdighet.

Mange av de aktivitetene som brukes i institusjonene kan også brukes av de hjemmeboende med demens. Gjennom sangstunder kan de få treffe andre som er i samme situasjon og sangen kan også brukes til å skape økt trygghet og stimulere viktigere kognitive funksjoner.

Gjennom programmet Sang i eldreomsorgen får i dag ansatte i 120 norske eldreinstitusjoner opplæring i hvordan de kan bruke sang til å styrke beboernes livskvalitet. Gjennom fysiske kurs og velferdsteknologi som nettportalen syngsammen.no får de ansatte og beboerne tilgang til en rekke innspilte sanger, sangstunder, bevegelsesaktiviteter, metodikk m.m. Følgeforskning viser at deltakelse i programmet fører til økt livskvalitet for både beboere og ansatte.