Høringssvar fra BUA

Dato: 11.03.2022

Innspill til ny folkehelseplan fra stiftelsen BUA

Utstyrssentraler som låner ut sport- og friluftsliv har de senere årene økt i omfang og populæritet, både i befolkningen og hos kommunene. Stiftelsen BUA er paraplyorganisasjon for 197 BUA-utstyrssentraler. I 2021 lånte BUA-nettverket ut mer enn 350 000 par ski, skøyter, staver, telt, skateboard, sykler, sparkesykler m.m. Og veksten fortsetter. Så langt i 2022 har vi lånt ut over 180 000 par med ski, skøyter, snowboard, beskyttelsesutstyr m.m.

At flere velger å låne sport- og friluftsutstyr, kan skyldes at stiftelsen BUA har utviklet tjenester som gjør det enkelt å få oversikt over hvor man kan låne og hva man kan låne. Kvaliteten på utstyret er bra og gratis utlån av sport- og friluftsutstyr senker barrierer for deltakelse og stimulerer flere til å teste nye aktiviteter.

Tilbakemeldinger fra kommunene er at de opplever BUA-ordningen som et effektivt verktøy for å drive profesjonell og trygg utlånsvirksomhet. Det er enkelt å være fysisk aktiv når man ikke er avhengig av å kjøpe utstyr. Da kan man teste mange flere aktiviteter, som ellers ikke ville vært mulig på grunn av kostnader f.eks. SUP-brett (Stand up paddelboard) som var mest populært å låne sommeren 2021.

Stiftelsen BUA har digitalisert utstyrssentralene. BUA-nettverkets digitale plattform www.bua.no hadde i 2021 over 300 000 besøkende. Vi har også utviklet en tjeneste for digital selvbetjening, som så langt prøves ut i fem kommuner.

Det er stor enighet om at utstyrssentraler bidrar til å utjevne sosiale forskjeller og gjør sport og friluftsliv tilgjengelig for alle. Men dessverre ser vi at det er svært store forskjeller på kvaliteten på utstyrssentralene i kommunene. Også BUA-ordningene.

Noen utstyrssentraler har mye utstyr og kan gi de som låner god veiledning og hjelp. Andre utstyrssentraler har lite ressurser til å drive utlånsvirksomhet og vedlikeholde utstyret. Åpningstider og tilgjengelighet varierer fra noen timer i uken til seks dager i uken.

Stiftelsen BUA mener det er behov for et løft for utstyrssentraler. Det bør i større grad satses på kvalitet og tilgjengelighet, slik at man sikrer et likeverdig tilbud i kommunene.

Utstyrssentralene driver utlånsvirksomhet på lik linje med f.eks. skiutleie, sykkelutleie eller bibliote. Utlånsvirksomheten omfattes av de samme lover og regler hva gjelder ansvar og personvern. Utstyret må vedlikeholdes for å være i forsvarlig stand og tjenesten må holde en viss kvalitet. Utstyrssentraler er i stor grad en offentlig tjeneste som drives både av frivillige organisasjoner og kommuner.

Vi mener regjeringen bør ta et større ansvar for å gi utstyrssentralene gode rammebetingelser, slik at det sikres et kvalitetsmessig godt tilbud uavhengig av hvor i landet man bor.

Da folkebiblioteket ble til på 1800-tallet var det et behov for å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet. Fysisk inaktivitet, utenforskap og sosiale helseforskjeller er vår tids store samfunnsutfordringer. Derfor mener vi den nye folkehelseplanen bør gi utstyrssentralene et løft og samme status som folkebibliotekene.

Vennlig hilsen

Monica Vogt

Daglig leder

Stiftelsen BUA