Høringssvar fra Catherine Lorentzen/USN

Dato: 18.03.2022

Svartype: Med merknad

Her er to innspill fra representant fra fagmiljøet innen Helsefremmende arbeid ved institutt for Helse-, Sosial- og velferdsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge. De handler om temaer som kunne fått større fokus i meldingen. Disse temaene er:

1) Betydningen av natur i et folkehelseperspektiv, inkludert behovet for å jobbe for å bevare og øke tilgangen til helsefremmende og sykdomsforebyggende naturarenaer for allmenheten (f.eks. strandsoner). Dette vil også være et viktig aspekt i arbeidet for å redusere sosiale ulikheter i helse.

2) Betydningen av evaluering av folkehelsetiltak, både av effektene og av prosessene, for å styrke kunnskapsgrunnlaget for folkehelsearbeidet, og dermed øke sannsynligheten for å lykkes med det. Det er spesielt viktig å arbeide for å integrere evalueringsarbeidet og evalueringstankegangen som en naturlig del av det langsiktige og systematiske folkehelsearbeidet.

Mvh

Catherine Lorentzen,

Førsteamanuensis