Høringssvar fra Kulturalliansen

Dato: 11.04.2022

Svartype: Med merknad

TilHelse- og omsorgsdepartementet

Oslo, 13. april 2022

Innspill til neste folkehelsemelding

Kulturalliansen er en paraplyorganisasjon for det frivillige, organiserte kulturlivet. Vi har 38 medlemsorganisasjoner som dekker sektoren, fra musikk og teater til kulturvern og studieforbund. Vårt mål er å bedre omdømme og rammevilkår for sektoren, ved å levere faktabaserte råd om forbedringer både til våre medlemmer og til lokale og sentrale myndigheter.

Vi vil gjerne starte med å henlede oppmerksomheten på denne undersøkelsen, som er utført av HUNT, som samler inn data om den norske befolkningen. Undersøkelsen ble presentert på Møteplass Folkehelse - se slide 19 her

https://mcusercontent.com/952899f757841e0e31e78ab05/files/e2beb9d2-b66f-f703-3a09-6b2617b717ab/M%C3%B8teplass_Folkehelse_28.03.2022_samlepresentasjon.pdf

Undersøkelsen viser signifikant bedre helse og livskvalitet, samt mindre depresjon og angst hos deltakere i kulturaktiviteter. Fra Kulturalliansen vil vi også peke på oppfordringen i Barne- og ungdomskulturmeldingen om bedre samarbeid om kultur i skolen, blant annet med Kulturskolen. Våre innspill til en ny folkehelsemelding vil fokusere på tiltak for nettopp dette: Å sikre at barn i SFO og skole får tilgang til å delta i og oppleve kultur, slik at skole og SFO fungerer som portal til framtidig kuluraktivitet for alle barn og unge.

Kulturfagets plass i skolen

Sang og musikk har mindre plass i dag enn det har hatt tidligere. Dette er svært beklagelig. Alle barn og unge trenger å velge uttrykksform, og kunst og kultur må være en del av hverdagen. Dette er med på å forebygge psykiske lidelser, gir trygge og kreative barn, og det gir barn et valg i uttrykksformer. Ellers skolesvake barn får en mulighet til å hevde seg i skolehverdagen og gi dem selvtillit og et godt verktøy for livet.

Sang og musikk og andre kreative fag som håndverksfag har mistet må sikres sin naturlige plass i skolen. Dette må tilbake inn i læreplanen, slik at sangglede kan brukes som et verktøy for barn og unges utvikling.

Sosial ulikhet i helse

Fellesskolen, der barn og unge fra ulike segmenter i samfunnet møtes på like fot, er en skatt som bør styrkes og konsolideres. Fellesskolen sikrer mobilitet og tillit for barn som vokser opp i det norske samfunnet. Det er derfor ekstra viktig at skolen gir bred mulighet for aktivitet og utvikling. En skole som ikke har plass til kultur og aktiviteter utover den konkrete undervisningen på basisfagene vil svekke dette aspektet ved vår skolemodell.

God psykisk helse og livskvalitet

Det frivillige kulturlivet har plass til alle, og er oftest tilgjengelig for alle lommebøker. Både statlige myndigheter, kommuner og skolen selv bør løfte verdien av å delta i frivillig arbeid og frivillige aktiviteter. Skole og SFO må legge til rette for at elevene/barna kan utforske ulike aktiviteter, og at både foreldre og barn får god informasjon også om tilbudene som finnes utenfor skole- og SFO-tid. I dag er det svært ulikt i hvilken grad dette gjøres.

Folkehelsearbeid i kommunene

Kommunene m samarbeide tettere med frivillige lag og organisasjoner slik at det blir en sammenheng mellom frivillig aktivitet og kommunalt ansvar. Kultualliansen vil med dette foreslå at kommunens frivillighets-ansvarlige og skolene sammen har ansvar for god kontakt med feltet.

Vennlig hilsen

Kulturalliansen

Kjærsti Gangsø Marianne Bremnes Marianne Ween

Styreleder Styremedlem Daglig leder/prosjektleder