Høringssvar fra Reginalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord, RKBU Nord

Dato: 11.04.2022

 • Øke kunnskapen i helse og sosiale tjenester som jobber med barn og familier og betydningen av sosioøkonomiske forhold for helse og trivsel.
 • Kunnskap og ferdigheter i å fange opp og sette inn tiltak mot barn og familier som lever i risiko for å utvikle psykisk uhelse. Foreldreveiledning.
 • Kompetanse om risiko og beskyttende faktorer for barnehager og skoler og hvordan man bør ivareta barn og familier man er bekymret for.
 • Kommuner bør prioritere fritidsklubber og ivaretakelse av fysisk aktivitet blant barn og unge.
 • Kommunen bør ansette folkehelsekoordinatorer som har som oppgave å sette i gang tiltak sammen med ideelle og frivillige aktører.
 • Økt fokus på forebyggende og helsefremmende kompetanse i kommunene. Innføring i risiko og beskyttende faktorer for barn og familier. Spesialt rettet mot barnehager og skoler. Kartleggingsverktøy for identifisering ved mistanke og bekymring.
 • Økt tverrfaglig fokus. Tverrfaglige team i kommunene.
 • Kompetansemiljøer i alle regioner bør jobbe med kompetanseheving til kommunale tjenester med alle disse områdene; kunnskap om risiko og beskyttende faktorer, kartleggingsverktøy og tverrfaglig samarbeid.

Hva bør gjøres for å styrke kunnskapen om folkehelse og effekten av tiltak?

 • Ansette flere folk i skoler og barnehager (ulike yrkesgrupper)
 • Utprøving av tiltak for mot alle barn og tiltak som retter seg mot barn og unge i risiko for å utvikle problemer.

Hvilke tiltak kan bidra til implementering og spredning av ny kunnskap?

 • Tiltak rettet mot barn og unges psykiske helse og foreldreveiledning.
 • Tiltak som er utprøvd og viser god effekt, både når det gjelder å fremme god helse samt og forebygge psykiske vansker innenfor de mest sentrale områdene som angst, depresjon og atferdsvansker
 • Tiltak rettet mot barn, familier og skoler der barn viser tegn på bekymret skolefravær.