Høringssvar fra Sandnes kommune, mestringsenheten

Dato: 25.04.2022

Innspill til ny folkehelseplan fra mestringsenheten, Sandnes kommune

Mestringsenheten gir helse- og omsorgstjenester innen rus-, avhengighet og psykisk helse, og avdeling flyktningenheten ivaretar kommunens arbeid innen bosetting og introduksjonsordningen for flyktninger. Vi ser behov for økt innsats innen antistigma- og inkluderingsarbeid knyttet til innbyggere med flyktningstatus eller rus-, avhengighet- og psykiske helseutfordringer.

Vi gir innspill på temaene sosial ulikhet i helse, god psykisk helse og livskvalitet, og folkehelsearbeid i kommunene.

God psykisk helse og livskvalitet, og folkehelsearbeid i kommunene:

Vi vurderer at økt samarbeid mellom ideelle, frivillige og andre ordinære lag og foreninger, og kommunen kan bidra til økt inkludering og redusert stigma. Det blir ofte sagt at stigma og diskriminering innen rus- og eller psykiske helseutfordringer har større negative konsekvenser for den det gjelder, enn selve symptomene. At innbyggere med rus- og eller psykiske helseutfordringer deltar aktivt i sosiale aktiviteter sammen med personer som ikke har rus- og eller psykisk helseutfordringer anses som den beste metoden for å forebygge stigma.

Vi forslår at det blir økt satsning på kommunale tiltak som har samarbeid med/benytter tilbud i samfunnet, for å øke samfunnsdeltagelsen blant innbyggere med rus, psykisk helse og avhengighetsutfordringer. Vi viser til Recoveryhjelpa i mestringsenheten, Sandnes kommune, som en mulig modell for slike tiltak.

Et annet samfunnsrettet tiltak for å øke deltagelse i samfunnet og redusere stigma er en videre satsning på recovery college. Dette er en lokal møteplass som jobber for å fremme god psykisk helse og livskvalitet, antistigmatisering og likeverd. Noe som må sies å være en god måte å arbeide med folkehelse i befolkningen. Studier viser også til at dette er en recoveryorientert praksis som studentene selv verdsetter.

Mestringsenheten ser behov for økt satsning innen forebygging og tidlig innsats innen psykisk helse, rus og avhengighet. Et samarbeid med ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universitet, der kommunehelsetjenesten bidrar med kompetanse inn i undervisningen, i tillegg til en økt satsning på helsesykepleiere på skolen, er viktig.

Sosial ulikhet i helse:

Mestringsenheten ser behov for økt fokus på utjevning av sosiale og økonomiske forskjeller. Å ha utfordringer innen rus, avhengighet eller psykisk helse setter mange innbyggere utenfor arbeid og aktivitet. Vi ønsker en økt satsning på IPS ung, IPS og en gjennomgang av trygdeytelser. Det er viktig for innbyggere som ikke har mulighet til å arbeide, å ha en trygdeytelse som gjør at de likevel har mulighet til aktiv deltagelse i samfunnet. Utjevning av forskjeller i helse vil også kunne støttes ved fritak for egenandel for personer med rusutfordringer. Noen våger ikke å gå til fastlege fordi de skylder penger.

Mestringsenheten vurderer det også som viktig for folkehelsen at flyktninger kan delta på samme arena som andre innbyggere uten sosiale og økonomiske hindre. Gjennom samarbeid med frivillige, idrett og organisert fritid vil kommunen sikre deltakelse og forhindre utenforskap. Å kunne inkludere flyktningbarn og -unge i allerede etablerte aktivitet- og fritidstilbud, der kommunen er bindeledd sammen med frivillige er allerede etablert i Sandnes kommune. Det er etablert gode samarbeidsrutiner og tiltak med NAV for å minske økonomiske hindre, vi ser likevel behov for større innsats for fattigdomsbekjempelse. Økt satsning på tiltak som friplasser og støtte til medlemskap, skaper aktiv deltakelse i fellesskapet.

En økt satsning på kommunale boliger som er egnet for målgruppen, er også et viktig tiltak for å utjevne sosiale forskjeller. Mangel på tilgjengelige kommunale boliger til innbyggere med spesielt rusutfordringer, fører til en utfordrende livssituasjon, som også gjør det vanskeligere å ivareta helsen. Vi viser til Housing First modellen som en god modell for målgruppen. I tillegg er det etter vår vurdering behov for informasjonsarbeid knyttet til bosetting, opp mot befolkningen generelt, for å skape gode nabolag og gode naboforhold.