Høringssvar fra Akan - Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk

Dato: 08.04.2022

Svartype: Med merknad

Til Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlagt følger Akan kompetansesenters innspill til ny folkehelsemelding

Vennlig hilsen

Elisabeth Ege

direktør

Akan kompetansesenter

Vedlegg