Høringssvar fra Kompetansesenter miljø og helse

Dato: 12.04.2022

Innspill fra KMH til ny folkehelsemelding våren 2023

Bakgrunn: Helse- og omsorgsdepartementet har startet arbeidet med stortingsmelding om folkehelsepolitikken, som vil fremmes våren 2023. Kompetansesenter for miljø og helse (KMH) ser det som svært positivt at regjeringen har et forsterket fokus på klima og helse og ønsker å gi innspill til denne prosessen.

Kompetansesenter for miljø og helse: KMH er et selskap med ideelt formål, ble opprettet i 2019 i med Sykehuset Telemark, Universitet i Sørøst-Norge og grenlandskommunene på eiersiden. Folkehelseinstituttet (FHI) og eierne er representert i styret. Vi er en møteplass og koblingsboks for miljømedisin og miljøhelse. Vi jobber i nettverk med lokale og nasjonale kunnskapsmiljøer.

Vi har innspill til følgende tema som har blitt trukket frem i høringsbrevet:

1. Sosial ulikhet

Utjevning av sosiale helseforskjeller er en viktig del av folkehelsearbeidet. Årsakene til sosial ulikhet i helse er sammensatte og finnes på mange ulike nivå. Boforhold og helsetjenester er eksempler på påvirkningsfaktorer og må håndteres gjennom samfunnsplanlegging og utforming av samfunnssektorer. Miljøhelse handler om helsen til befolkningen der folk bor. I Norge er det store sosiale forskjeller i hvem som bor i områder med stor eksponering. Boliger nær vei, forurenset luft/vann og støy krever mindre ressurser. Folk bor også tettere. Miljørettet helsevern gjør et viktig arbeid med å ivareta miljøfaktorer som kan påvirke folkehelsen i kommunene.

Befolkningen har behov for kunnskap for å gjøre gode helsevalg. KMH har lansert en portal, «Portal for miljø og helse i Grenland», i samarbeid med seks grenlandskommuner. Portalen skal gi innbyggerne i grenlandsregionen kunnskap om forholdet mellom omgivelsesmiljøet og egen helse. Målet er at det skal bli enklere for befolkningen å ta gode og bærekraftige helsevalg.

Forslag til tiltak:

- Støtte miljørettet helsevern i kommunene med relevant kompetanse innen miljøhelse.

- Støtte til lokale formidlingsprosjekter som Portal for miljø og helse i Grenland.

2. Klima og helse

Klimaendringer er vår tids største helseutfordring, det betyr at helse også er en viktig del av løsningen. Klimatiltak som er positive for folkehelsen vil motivere til å oppnå klimamålene, befolkningen vil føle seg trygge og ivaretatt.

Klima- og helsearbeidet er komplekst og det går på tvers av sektorer. Derfor er det viktig å etablere gode arenaer for samarbeid på tvers av fag, geografi og politikk. Samarbeid krever en innsats, derfor er KMH etablert som en koblingsboks og kunnskapsformidler for miljømedisinsk kompetanse.

KMH samarbeider med samtlige av de arbeids- og miljømedisinske avdelingene i Norge, Folkehelseinstituttet, kommuner og næringsaktører. Dette miljømedisinske nettverket gir regional innsikt i lokale problemstillinger, og styrker den miljømedisinske kompetansen nasjonalt. Nettverket kartlegger behov og status for fagområdet, og har sammen skrevet et fagnotat som en start på dette arbeidet. Det er behov for en samlet plan som påser at Norge er rustet til å håndtere helseutfallene som følge av klimaendringer og fremtidige miljøutfordringer.

Miljømedisin er fagområdet som studerer forholdet mellom miljøfaktorer og helse. Fagmiljøet bidrar med viktig kunnskap for nasjonalt og lokalt folkehelse- og beredskapsarbeidet.

Global klimapolitikk fører med seg ny innovasjon og utvikling i et økende tempo. Det er viktig at helseperspektivet blir ivaretatt, i grønn samfunns- og næringsutvikling.

Forslag til tiltak:

- Utarbeide en nasjonal plan for hvordan miljømedisin kan bidra til å løse folkehelseutfordringer som følge av klima- og miljøendringer.

- Støtte og ta del i viktige samarbeidsarenaer for klima og helse, som Kompetansesenter for miljø og helse.

- Støtte arbeidet for å opprette en regional miljømedisinsk funksjon ved sykehusene, som kan bidra i folkehelsearbeidet med viktig kunnskap.