Høringssvar fra Av-og-til

Dato: 13.04.2022

Innspill fra Av-og-til til ny folkehelsemelding

Av-og-til er en alkovettorganisasjon. Vi jobber med situasjoner der alkohol utgjør en særlig risiko eller kan være til ulempe for andre. Av-og-til vil bidra til å redusere de negative følgene av alkoholbruk i samfunnet og gjøre hverdagen tryggere for alle.

Alkohol er det rusmiddelet som fører til mest sykdom, skader og flest dødsfall i Norge. Alkohol er en risikofaktor for over 200 sykdommer, inkludert flere former for kreft. Mange har et problematisk forhold eller en avhengighet til alkohol, og mange får oppveksten sin eller voksenlivet sitt preget av at en av deres nærmeste drikker for mye. Alkohol er underliggende årsak til store samfunnsutfordringer, som vold, kriminalitet og omsorgssvikt.

Oslo Economics har utarbeidet en rapport om de samfunnsøkonomiske kostnadene ved alkohol, og deres anslag er hele 77 milliarder kroner er knyttet til tapt helse og livskvalitet, og opp mot 24 milliarder er knyttet til sykefravær og lavere effektivitet på jobb, samt kostnader til helse- og velferdstjenester.

Det er mange gode analyser og tiltak i Nasjonal alkoholstrategi 2021-2025 som bør følges opp i ny folkehelsemelding, men Av-og-til vil også ta til orde for mer konkrete tiltak og tydeligere målbilde når det kommer til reduksjon i alkoholkonsum.

Av-og-tils forslag til virkemidler og tiltak:

  • Mer ressurser til informasjonskampanjer om helseeffekter av alkoholbruk, som setter befolkningen i stand til å ta opplyste valg for helsen sin.
  • Tydeligere informasjon og råd fra myndighetene om risiko knyttet til alkoholbruk. Disse må tilpasses den nyeste forskningen som viser at selv moderat bruk av alkohol har negative helseeffekter.
  • Alkohol må i større grad tematisere på fastlegekontor, ved på innleggelser og kontroller på sykehus og i eldreomsorgen.
  • Det må innføres krav om helsemerking av alkohol, etter anbefaling fra Helsedirektoratet. Alkohol er det eneste næringsmiddelet som er unntatt krav om å opplyse om ingredienser og næringsinnhold. Alkoholholdig drikke bør derfor merkes med innhold- og kalorimerking. Av-og-til ønsker i tillegg at merkeordningen skal ta for seg helseinformasjon og opplyse om mulig helsefare. Forbrukere har rett til å vite hva de drikker, og hvilke konsekvenser det kan få for helsen deres.
  • Fjerne alkohol fra taxfree-utsalgene, alternativt at Vinmonopolet overtar taxfree-salget av alkohol. Alkoholkvotene må i tillegg reduseres til et minimum.
  • Kampanjer for å få flere arbeidsgivere til å utarbeide og implementere alkoholpolicy i sin virksomhet. Policyen må inneholde den enkeltes arbeidsplass sine tanker om hvordan de ønsker å ha det når de drikker sammen, hva som er greit og ikke greit, hva som skal skje om noen bryter rammen og hvem som da har ansvar. Ellers viser vi til Akans høringssvar.
  • At idretten er en reell alkoholfri arena, der det er plass til alle – også dem som av en eller annen grunn ikke vil, kan eller bør eksponeres for alkohol. Idretten må settes i stand til å oppdage og hjelpe barn som ikke har det bra hjemme.

Alkohol er en faktor innenfor de fleste områder av folkehelsearbeidet. Av-og-til velger å utdype mer rundt utfordringer under temaene 1) Livet etter pandemien, 2) Ikke-smittsomme sykdommer og levevaner, 3) Folkehelsearbeid i kommunene.

Livet etter pandemien

Pandemien har fått store konsekvenser for hvordan vi forholder oss til alkohol og for drikkemønstrene våre. Rambøll Consulting Management har utarbeidet en rapport, som konkluderer med at alkohol har blitt en større risikofaktor under pandemien, og at det går ut over både sårbare og ikke sårbare grupper i befolkningen.

Det er en bekymring av de som drakk mye før pandemien drakk enda mer, at vi ser en større grad av drikking på hverdager og i hjemmet sammen med barn, og det er mye som tyder på at flere vil utvikle eller forverre et alkoholproblem i etterdønningene av pandemien – da det er belastninger som mange har vært utsatt for under pandemien (isolasjon, økonomiske utfordringer, stress, uro) som øker risikoen for alkoholmisbruk.

Ikke-smittsomme sykdommer og levevaner

Selv om Norge har et lavt forbruk i europeisk sammenheng, står alkohol for en stor del av sykdomsbyrden og tap av friske leveår. Folkehelseinstituttets rapport fra 2018 om de største folkehelseutfordringene, viser at alkohol sammen med tobakk kommer på topp-fem når det gjelder helsetapsjusterte leveår.

De senere årene har forskningen blir tydeligere på negative helsekonsekvenser av alkoholbruk, også ved et moderat alkoholbruk. Samtidig tyder undersøkelser på at folks kjennskap til helsekonsekvenser av alkoholbruk er mangelfull. For eksempel kjenner under 10% til sammenhengen mellom alkohol og brystkreft. Studier tyder også på at helsepersonell vegrer seg for å snakke med pasienter om alkohol, både på fastlegekontorene og ved innleggelser på sykehus.

Befolkningen må få mer informasjon om helseskader knyttet til alkoholbruk, slik at de blir i stand til å ta opplyste valg for helsen sin. Økt kunnskap i befolkningen om negative effekter av alkoholbruk vil også kunne bedre oppslutningen i befolkningen om en restriktiv politikk.

Det en klar sammenheng mellom totalkonsumet og omfanget av helsemessige og sosiale skader utløst av alkoholbruk. Når totalkonsumet øker, går også skadeomfanget opp. Av-og-til mener derfor det er viktig å prioritere tiltak som kan redusere det totale alkoholkonsumet i befolkningen.

Folkehelsearbeid i kommunene

Det er viktig med et godt og effektivt forebyggende arbeid i kommunene. I Av-og-til har vi siden 2003 samarbeidet tett med kommuner over hele landet, etter en egen metode for lokaltilpasset og lokalforankret alkoholforebygging utviklet i samarbeid med kompetansesentrene for rus.

Rus er et nasjonalt problem som trenger en lokal løsning. Kommunene har en unik mulighet til å komme i direkte dialog med befolkningen i ulike faser av livet, i tillegg til at de håndhever alkoholloven.

I nettverket av Av-og-til-kommuner finnes det flere kommuner som har jobbet systematisk med alkoholforebyggende arbeid over flere år, og som har lykkes å gjøre det til en gjennomgående del av kommunens arbeid og tjenestetilbud. Disse kommunene vil det være nyttig å bruke som modeller og inspirasjonskilder for iverksetting lokalt andre steder.

Ved spørsmål eller ønske om utdypning kontakt generalsekretær Ragnhild Kaski, ragnhild@avogtil.no.