Høringssvar fra Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet

Dato: 12.04.2022

Kliniske ernæringsfysiologers forening (KEFF) takker for muligheten til å komme med innspill til arbeidet med ny folkehelsemelding.

KEFF støtter regjeringens mål om en folkehelsemelding som legger til rette for forebyggende og helsefremmende arbeid innen alle samfunnsområder. Riktig og nok ernæring er grunnleggende for liv, vekst og god helse. Kosthold er avgjørende både i både forebygging, behandling og mestring av ikke-smittsomme sykdommer, og for å sikre et lilkeverdig og effektivt folkehelsearbeid av høy kvalitet må ernæringsarbeidet prioriteres i langt høyere grad enn det gjøres i dag.

KEFF ser frem til en folkehelsemelding der behovet for klinisk ernæringsfaglig kompetanse tydeliggjøres og prioriteres. KEFFs høringsuttalelse er vedlagt.

Vedlegg