Høringssvar fra Ida Skjerden

Dato: 11.04.2022

Svartype: Med merknad

Det viktigste grepet regjeringen kan gjøre for å bevare og styrke den fysiske og psykiske folkehelsen er å bevare og verne, styrke og restaurere natur. Arealtap er den største trusselen mot økologisk balanse og klimautslippene etter flatehogst og andre inngrep i naturen er enorme. Fragmentering av habitater truer mange arter og alle ødeleggelsene av natur forringer klimaet, gir alvorlig svekket psykisk og fysisk helse og generelt dårligere livskvalitet. Utryddingspolitikken mot rødlistede arter må stanses. Avmakten og sinnet folk flest føler på knyttet til regjeringens brutale nedslakting av truede arter bidrar til betydelig forringet livskvalitet som kan generere angst og depresjon. Bekymringer og ruminering rundt framtiden sett hen til regjeringens rasering av naturen predikerer generalisert angst. Natur på grønn resept, bevaring og styrking av natur og økosystemer er den viktigste investeringen regjeringen kan gjøre for folkehelsen.