Høringssvar fra Norsk studentorganisasjon

Dato: 13.04.2022

Innspill til neste Folkehelsemelding

Norsk studentorganisasjon (NSO) vil takke for muligheten til å komme med innspill til den neste folkehelsemeldingen. NSO vil trekke fram psykisk helse som en overordnet hovedutfordring før vi kommer med forslag til tiltak under de gitte innsatsområdene.

Psykisk helse
NSO mener den neste folkehelsemeldingen må ha et særskilt fokus på å finne tiltak som bedrer den psykiske helsen. Folkehelsemeldingen må sikre at vi får tiltak som kan iverksettes for å bedre den psykiske helsen til befolkningen generelt, og til unge, unge voksne og studenter spesielt.

Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT-undersøkelsen) har de siste årene kartlagt studentens psykiske helse. Allerede i 2010 viste SHoT-undersøkelsen at én av fire studenter har psykiske symptomplager. I 2018 hadde tallet økt til én av tre. Tallenes tale er klare. Studenter er en svært utsatt målgruppe når det kommer til psykiske uhelse, og utviklingen går i feil retning.

Hvorfor klarer vi ikke å snu denne utviklingen? NSO mener hovedproblemet er at fagmiljøene og politikerne ikke vet hvorfor den psykiske helsen blir dårligere. Uten noen forklaring på hvorfor, blir det vanskelig å sette i gang tiltak som har effekt.

NSO mener derfor at den nye folkehelsemeldingen må sikre midler til forskning på psykisk helse som resulterer i tiltak som kan iverksettes. Først da kan politikerne målrettet prioritere midler for å bedre den psykiske helsen. Noe som igjen vil føre til at psykisk helse kan forebygges og behandles på et så tidlig livsstadium som mulig. Jo tidligere man blir bedre, jo bedre er det for individet, og jo bedre er det for samfunnet.

Det er også viktig at kommuner med høyere utdanningsinstitusjoner anerkjenner studentene som en del av sin befolkning. Det må legges til rette for at studenter får benyttet seg av helsetilbudet i kommunen. Selv om flere av studentene kun skal være i kommunen i en kort periode, har vertskommunen et ansvar for studentenes psykiske helse.

Sosial ulikhet i helse

For å redusere sosiale ulikheter i helse mener NSO regjeringen må prioritere syn og øyehelse, regulering av maks ventetid for behandling av psykiske symptomplager og tannhelse.

Studiestøtten er i dag på et nivå som gjør at studenter i snitt går 5403kr i minus i måneden. Studenter som har helsekostnader som ikke omfattes av det offentlige helsetilbudet, har derfor ikke råd til nødvendigheter som briller, linser og å gå til tannlegen.

Tannhelsebehandling for studenter skal dekkes gjennom folketrygden. På samme måte må utgifter

knytet til synshjelpemidler og øyehelse være offentlig rabattert for alle studenter, uavhengig av alder, studie- og bosted.

Selv om kommunene er pålagt å ha psykologer, er det ikke regulert hvor lenge man må vente på hjelp. Dagens forventede ventetid på 4-6 uker er altfor lang. I SHoT-undersøkelsen 2018 oppga én av fem studenter at de hadde tenkt seriøst på å ta sitt eget liv, uten å forsøke, og fire prosent av studentene oppga at de hadde forsøkt å ta selvmord. SHoT-undersøkelsen 2021 bekreftet at statistikken ble verre. Dette viser at det er et akutt behov for å styrke hjelpekapasiteten, det kan ikke være akseptabelt å sette unge mennesker i alvorlige vanskelige situasjoner i ventetid på flere uker. NSO mener derfor det bør lovfestes en maks ventetid for første kontakt med psykolog på to uker.

Studentsamskipnadene kan supplere helstillbudet rettet mot studenter gjennom egne tilbud, men hovedansvaret skal ligge hos det offentlige. Det er derfor viktige at staten sikrer studentsamskipnadene rammene til å kunne sikre et helhetlig helsetilbud til sine studenter, gjennom forutsigbare finansieringsordninger som justeres i takt med prisutviklingen.

Ikke-smittsomme sykdommer og levevaner
Økonomi er en forutsetning for å ta gode valg som påvirker helsen positivt. For å fremme bedre levevaner mener NSO det er viktig at studenter har økonomisk mulighet til å ta gode valg. Med svært trang økonomi er det ikke mulig å velge mat ut ifra hva som er sunt for deg, studenter må ta det som er billigst. Samtidig tar ikke studenter seg råd til å dra til legen/tannlegen. Andelen studenter som drar til tannlegen årlig har falt fra 43 prosent i 2010, til 27 prosent i 2018. Uten å styrke studentøkonomien har ikke studenter en reell mulighet til å ta valg som er bra for helsen.

Samtidig er det viktig at stat og kommune i større grad sikrer gode rammevilkår for studentfrivilligheten. Det er alarmerende å lese at studenter ikke får delta i samholdet som frivilligheten er, fordi kapasiteten er sprengt. I SHoT-undersøkelsen 2014 rapporterte 16 prosent av studentene en form for ensomhetsfølelse, mens dette i 2018 var økt til en av tre studenter. Er det noe pandemien har lært oss, er det at sosiale møteplasser er viktige. Offentlige myndigheter må derfor ta et større ansvar i å sikre arealer til frivilligheten, samtidig som det sikres at tilgjengelige arealer er av en god nok kvalitet.

Strukturelle virkemidler i folkehelsearbeidet
NSO vil spesielt trekke frem forskriften om pasientrettigheter mv. fastleger som et av regelverkene rundt folkehelsearbeidet det bør gjøres endringer i. Mer konkret § 3 i forskriften, med tilhørende merknad. Dagens forskrift legger i praksis opp til at det kun er Studentsamskipnaden SiO som kan ha et fastlegetilbud, da de andre studentsamskipnadene har rett på de samme unntakene forskriften gir SiO. NSO ber derfor om at § 3 og tilhørende merknad i forskrift om pasientrettigheter mv.,, fastleger endres til at alle studentsamskipnader i Norge inkluderes, slik at alle studentsamskipnader kan ha et fastlegetilbud, om studenten ønsker det.

Avsluttende merknad

Som en avsluttende merknad vil NSO trekke frem behovet for en egen stortingsmelding om studenthelse, en studenthelsemelding. Det er mye dokumentasjon på hvordan studenter har det, nå må det prioriteres å finne og iverksette konkrete tiltak som kan bedre studentenes helse.

Kilder:

https://universitas.no/nyheter/69259/over-800-pa-venteliste/

https://www.studvest.no/rekordmange-sokere-vi-har-ikke-nok-kapasitet/

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2010 - SHoT-2010_Rapport.pdf (lykkepromille.no)

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2014 - https://2014.studenthelse.no/

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018 - SHoT_2018_Rapport.pdf (windows.net)