Høringssvar fra Marker kommune

Dato: 11.04.2022

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Marker kommune

Sosiale ulikheter:

Sosiale ulikheter skaper helseutfordringer som allerede er kjent. Man ser at befolkning med lavere utdanning og lavere inntekt sliter mest helsemessig, spesielt med metabolske sykdommer.

Sosiale ulikheter begynner allerede ved skoleårene. Man ser at barn fra ressurssvake foreldre begynner å slite gjennom skolegangen. Mangen greier ikke å gjennomføre VGS. Barn med utfordringer som har ressurssvake foreldre får ikke samme hjelp og oppfølging hjemme heller.

For å forbygge sosiale ulikheter, bør skole og skolehelsetjeneste styrkes betydelig. Barn med ekstra behov enten det er ifm lærevansker eller sosiale vansker bør få mer oppmerksomhet og ekstra hjelp.

Skoler bør få ekstra ressurs til dette. Barn med ekstra utfordring hjemme bør få leksehjelp. Kanskje ekstra timer på kveld for å kompensere mangel hjemme. Dette kan frivillige bidra med.

Pandemi:

Pandemien har påvirket oss alle. Isolasjon og redsel har skapt en del holdninger hos befolkning som er sannsynligvis vanskelig å bli kvitt i flere år framover.

Mange sliter psykisk og har fortsatt angst for helse. Mange har mistet jobb og inntekt som igjen skaper utfordringer i livet.

En sterk primærhelsetjeneste med sterk fastlegeordning og psykiskhelse kan være et tiltak framover. Dette er både for bruk under pandemi og akutte behov, men også forbyggende tiltak.

Ikke smittsomme sykdommer:

Gode levevaner begynner allerede i barndommen og på skole. Fremme helse gjennom skole med opplæring i sunn mat og mosjon kan være et tiltak. Satsing på opplæring gjennom fysisk aktivitet som Sandefjord modellen kan være nyttig. Igjen redusere sosiale ulikheter kan bidra til bedre helse.

Psykiskhelse:

Å fange opp behovet hos barn og ungdom i tidlig alder er et bra forbyggende tiltak. Satse på fritidsaktiviteter som koster lite eller ingenting. Styrke kommunens psykiske helse og rus for voksne og barn med mer ressurser, kan bidra til bedre psykisk helse i befolkningen.