Høringssvar fra Lis P. Strøm

Dato: 13.04.2022

Som svært engasjert masterstudent ved Norges Idrettshøgskole leverer jeg dette innspillet om økt satsning på styrketrening for eldre som prehab for en aktiv og bærekraftig aldring.
Hovedutfordring:
Eldre bør iflg. Helsedirektoratets anbefaling uføre øvelser som gir økt muskelstyrke til store muskelgrupper to eller flere dager i uken, og eldre med nedsatt mobilitet, personer som er ustø, anbefales i tillegg å gjøre balanseøvelser og styrketrening tre eller flere dager i uken. Iflg. FHIs Folkehelse rapport fra 2021 er det bare ca. 30% av den voksne befolkningen som oppfyller anbefalingene, og andelen synker med økende alder.
Ny forskning fra CERG (Cardiac Exercise Reserch Group) viser at eldre som er regelmessig i fysisk aktivitet kan klare seg 14 år lenger uten hjelp i dagliglivet. Helsedirektoratets anbefalinger tydeliggjør betydningen av styrketrening. Det er igangsatt initiativer som Sterk og Stødig og Basis program for fallforebyggende trening, nettopp fordi styrketrening er essensielt for å kunne være fysisk aktiv og selvhjulpen med økende alder.
Innspill om strategier:
Informasjon om helsegevinster og forslag til treningsopplegg er viktig, men dessverre ikke tilstrekkelig, for å skape varige treningsvaner. Lavterskel tilbud om tilpasset styrketrening i grupper vil være en viktig satsning for å øke andelen eldre som oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger. Slike tilbud vil også kunne være nye sosiale møteplasser. Særlig bør den lokale breddeidretten oppfordres til å ha eldre som en priortiert gruppe nummer to etter hovedmålgruppen barn og unge.
I den kommende Folkehelsemeldingen bør det derfor inkluderes en offentlig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner, foreninger, idrettslag o.l. som vil organisere tilbud om styrketrening for eldre.
Det er behov for mer kunnskap om hva som kan motivere flere eldre til å være fysisk aktive. Det bør gis økt støtte til forskning på dette området. Helsegevinstene av å oppfylle anbefalingene er godt dokumentert, men det er et langt mer begrenset kunnskapsgrunnlag om hvordan ulike tiltak øker sannsynligheten for deltakelse over tid i fysisk aktivitet generelt og styrketrening spesielt.