Høringssvar fra Erfaringssentrum

Dato: 07.04.2022

Svartype: Med merknad

Erfaringskonsulenter – en viktig del av folkehelsen

Høringsnotat fra Erfaringssentrum – den nasjonale interesseorganisasjonen for erfaringskonsulenter

En vei bort fra trygd

Erfaringskonsulenter er mennesker som selv har mottatt bistand fra hjelpeapparatet, og som nå jobber tjenestene i kraft av erfaringen sin. Ved å sikre flere stillinger og opplæring for erfaringskonsulenter kan man forebygge og minske andelen uføre og sikre yrkesdeltakelse for en gruppe som ellers kunne havnet på uføretrygd. Mange av våre medlemmer beskriver at det er arbeidet deres som holder dem frisk. Takket være jobben som erfaringskonsulent er de bidragsytere til samfunnet og slipper utenforskapet ved å være arbeidsufør (Arbeid og helse).

Ved å sikre flere stillinger og god opplæring kan man derfor forebygge andelen uføre og øke yrkesdeltakelsen blant disse. Andelen uføre med psykiske helseplager som begrunnelse for uføretrygd er økende (Nav) Ifølge tall fra nav er dette en utvikling som har pågått i flere år. Ved å gi noen av disse menneskene meningsfylt arbeid som erfaringskonsulent kan man bidra til yrkesdeltakelse for individene men også en verdifull innsikt for helseforetakene. Mange med 100% uføretrygd kommer seg helt eller delvis tilbake i arbeid som erfaringskonsulent

Sikre yrkesdeltakelse

For mange unge kan jobb som erfaringskonsulent være en vei tilbake til arbeidslivet, mens for eldre mennesker som sliter med sykdom kan det være en mulighet til fortsatt yrkesdeltakelse. Manglende yrkesdeltakelse fører til utenforskap som i sin tur skader den psykiske helsen. Å sikre yrkesdeltakelse for denne gruppen er derfor et viktig helsefremmende tiltak. For at dette skal fungere på sikt krever det at det prioriteres ressurser til opplæring og oppfølging av erfaringskonsulentene.

Lavterskeltilbud

Presset på hjelpeapparatet er økende og flere sykehus roper ut om sprengt kapasitet. Helsedirektoratet forventer økt mangel på helsepersonell i årene som kommer (Helsedirektoratet) Her er erfaringskonsulentene en viktig del av en løsning. Ved å ansette erfaringskonsulenter i tjenestene kan dette avhjelpe mangelen på personell i tjenestene. De bidrar med å fremme brukerperspektivet og å være en tolk og en oversetter for mottakere av helsetjenester. Ved å benytte erfaringskonsulenter i større grad i lavterskeltilbudene vil man avhjelpe presset på tjenestene og sikre mer tid og kapasitet til dem som trenger oppfølging av fagutdannede. Ved å benytte erfaringskonsulentene i lavterskeltilbudene vil tjenesten utvides og man vil kunne hjelpe flere, tidligere. Erfaringskonsulenten representerer en felles forståelse og en felles plattform mellom hjelpemottaker og erfaringskonsulent. På denne måten vil man utvide lavterskeltilbudene uten at helsepersonell må hentes fra andre plasser. En rapport fra ROS (samfunnsverdien av å forebygge spiseforstyrrelser) viser at man kan spare 550 millioner kroner ved å hjelpe 100 mennesker med spiseproblematikk tidlig. Dette viser at forebygging og tidlig intervensjon er samfunnsøkonomisk kritisk.

Ettervern

Erfaringskonsulenter kan også i større grad benyttes i ettervern for å forebygge tilbakefall når mennesker skrives ut fra spesialisthelsetjenesten. Ved å ansette erfaringskonsulenter i kommunale ettervernstjenester får man også her bistått i personellmangelen og sikret at pasienten opplever en likeverdig oppfølging. Ved å la erfaringskonsulsenter følge opp mennesker i en overgangsfase kan man forebygge behov for ny sykehusinnleggelse. Forskning viser at erfaringskonsulenter har en positiv effekt på tjenestene (An update on the growing evidence base for peer support). Å ta i bruk erfaringskompetanse i tjenestetilbudene kan bidra til mer recoveryorienterte tjenester, noe som er i tråd med økt ivaretakelse av brukerperspektivet. Derfor er det viktig å implementere erfaringskonsulenter særlig i ettervern og i lavterskeltilbudene. Erfaringskonsulenten er en viktig brobygger inn mot ressursmobilisering for å styrke ettervernet. Det er et kjent faktum at det skorter på kvaliteten på ettervernet, særlig i rusomsorgen (Rus.no). Ved å sikre flere erfaringskonsulenter i tjenestene kan man bedre dette, uten å måtte hente annet helsepersonell fra andre tjenester

På alle plan

Erfaringskonsulenter finnes på alle plan i tjenestene. Både på individ, system og tjenestenivå. De finnes eksempelvis i nav, på skoler, i kommuner, barnevern og på alle plan i det offentlige helsevesenet. Det er en gruppe i vekst (Sintef 2019, 2020, 2021). Dette viser tydelig at flere og flere aktører ser verdien i erfaringskonsulentene og at dette er en gruppe som er kommet for å bli.

Åpenhet

Mer åpenhet rundt psykiske lidelser, rus, pårørende og somatiske helseplager er viktig for å sikre tidlig intervensjon. Erfaringskonsulentene bidrar med sin levde erfaring til økt åpenhet og bistår i arbeidet med å sikre mer kunnskap om helseplager og med dette at mennesker søker hjelp tidligere.

Erfaringskonsulenter er et viktig tilskudd for folkehelsen

Erfaringssentrum vil på det sterkeste anbefale at erfaringskonsulenter og opplæringen av disse blir en viktig del av folkehelsemeldingen. Her har man stort potensiale for en arbeidskraft som fremmer folkehelsen både hos hjelpemottaker og hos arbeidstakeren. De fremmer både bruker og ansattperspektivet og kan bidra til bedre tjenester både på individ- og systemnivå.