Høringssvar fra Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Dato: 12.04.2022

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, takker for muligheten til å komme med innspill til Folkehelsemeldingen. Vedlagt er våre innspill.

Vedlegg