Høringssvar fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, Høgskulen på Vestlandet

Dato: 13.04.2022

Vedlagt følger høringsinnspill til ny folkehelsemedling.

Vennlig hilsen

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktvitetet, Høgskulen på Vestlandet

Vedlegg