Høringssvar fra Norsk Medisinstudentforening

Dato: 14.04.2022

Norsk medisinstudentforening er glade for at det nå skal komme en ny folkehelsemelding, og for muligheten til å komme med innspill. Blant de saker helseministeren har bedt om innspill på, er det spesielt tiltak for å minske sosiale ulikheter i helse, økt fokus på forebygging av psykiske helselidelser og mental helse, forbygging av ikke-smittsomme sykdommer, samt et fokus på klima og helse som står på Nmf sin politiske agenda for bedring av folkehelsen. I tillegg ønsker vi å fremme helserettigheter for papirløse migranter. Våre innspill er derfor primært knyttet til disse temaene, som vi mener bør være tydelig prioritert i den neste folkehelsemeldingen.

1. Sosiale ulikheter i helse

Det er velkjent at sosiale ulikheter i helse er en av de største truslene mot god folkehelse, og forskjellene er blitt stadig større. Norsk medisinstudentforening ber den nye folkehelsemeldingen prioritere tiltak som bidrar til å utjevne forskjeller i den norske befolkningen. Vi mener at fastlegen har en sentral posisjon og mulighet for å utjevne forskjeller, og fremme god helse for alle. Vi vet at vi står i en fastlegekrise, og ber om at den nye folkehelsemeldingen fremmer konkrete tiltak for å styrke fastlegeordningen slik at den kan fortsette å utjevne sosiale ulikheter i helse. Videre er det viktig at den offentlige helsetjenesten styrkes, og fortsetter å være primær aktør for ytelse av helsetjenester, en videre utvidelse av det private helsemarkedet vil mest sannsynlig øke ulikhetene ytterligere. Sosiale ulikheter i helse er systematiske forskjeller, og det må arbeides videre med å kartlegge hvordan disse kommer til uttrykk i det norske samfunnet. Vi ønsker at folkehelsemeldingen fremmer lavterskeltilbud for fysisk aktivitet, og tiltak som sukkeravgift og fritak av moms på frukt og grønt og andre sunne matvarer, slik at sunn mat også blir rimelig mat. Videre må det settes inn konkrete tiltak for å begrense tobakksbruk i samfunnet, da vi vet at selv om få i Norge nå er dagligrøykere, er det fremdeles gruppene med lavest sosioøkonomisk status som har størst andel røykere. Norsk medisinstudentforening foreslår å utrede spesialbutikker på samme måte som Vinmonopolet for tobakksprodukter.

2. Mental helse

Norsk medisinstudentforening er opptatt av at bedre forebygging og behandling av spesielt psykisk uhelse må prioriteres. SHoT-undersøkelsen viste at pandemien har ført til mer psykisk uhelse blant studentene, og at det samtidig mangler tilbud, spesielt på lavterskelnivå. Norsk medisinstudentforening ber om at mental helse blir en prioritet i den nye folkehelsemeldingen, både for studenter og resten av befolkningen. Vi mener at kommunene må styrkes på området, og at lavterskeltilbudene her må bli flere. VI ber om en satsning på flere psykiatriske sykepleiere i kommunene, samt et økt psykologtilbud for å korte ned de lange ventetidene man finner mange steder i landet. Vi tror også at helsesykepleiere innehar en rolle som er viktig for barn og unge i skolen, og ber om økt tilstedeværelse av helsesykepleiere i skolene. Det holder ikke med en dag eller to i uken dersom helsesykepleieren skal kunne bygge relasjoner med elevene, og være tilgjengelig når de trenger det. Vi mener at det må settes inn ressurser til god koordinering av tjenester, slik at de er kjent og tilgjengeliggjort for alle som trenger det, og at individuell tilpasning er mulig for alle som har behov for det.

3. Klima og helse

Forandringer i klima og miljø kommer til å ramme den norske folkehelsen på mange vis, og vi mener at dette må kartlegges, slik at samfunnet og helsevesenet er forberedt på endringene som kommer. Vi mener at helsevesenet må ta en større rolle i å bekjempe klimaendringer ved å redusere utslipp, og bidra til bedre helse for befolkningen på den måten. Videre må folkehelsearbeider styrkes på områdene som kommer til å bli direkte eller indirekte affisert av klimaendringene, dette inkluderer matsikkerhet, et helsevesen som er forberedt på en større andel klimaflyktninger og de implikasjonene det har, vannforsyning og endret sykdomsbyrde for den generelle befolkningen. Det er mange tiltak som fremmer både folkehelse og klima samtidig, for eksempel flere sykkelveier, kostholdsråd som fremmer mat som både er klimavennlig og best for helsen, økt kunnskap og bruk av norske råvarer i mat, som også kan fremmes i skolen. Vi ber folkehelsemeldingen videre kartlegge dette, og at det utarbeides en forpliktende klimaplan for helsevesenet.

4. Forebygging av ikke-smittsomme sykdommer

Norsk medisinstudentforening mener at folkehelsemeldingen bør innebære et økt fokus på forebygging av ikke-smittsomme sykdommer. Det bør være økt fokus på fysisk aktivitet i alle livets faser, og det innebærer økt tilrettelegging for fysisk aktivitet i barnehage, skole, universitet og grønt-områder i bygd og by. Vi tror at økt fokus på fysisk aktivitet er det aller viktigste man kan gjøre for å forebygge ikke-smittsomme sykdommer, og da må det også følge midler til arbeid for dette. Videre fokus på frisklivssentraler, samarbeid med idretts-Norge for å fremme breddeidrett og tilrettelegging for hverdagsaktivitet er sentralt. Videre mener vi at gjeninnføring av sukkeravgift og rimeligere sunn mat, for eksempel ved kutting av moms er viktige tiltak, som også nevnt under sosiale ulikheter i helse. Vi mener også at det bør utredes å flytte tobakksalg til spesialbutikker for å gjøre det mindre tilgjengelig.

5. Helsehjelp til papirløse migranter

Norsk medisinstudentforening mener at å jobbe for god folkehelse innebærer å jobbe for god folkehelse for alle som bor i Norge, inkludert papirløse migranter. Vi ønsker å jobbe i et helsevesen som gir lik helsehjelp til alle, og mener at det må til en lovendring som gir papirløse migranter rett til helsehjelp på lik linje med andre nordmenn. Det er lite bærekraftig å vente helt til sykdom for denne gruppen er så akutt at det krever øyeblikkelig hjelp, eller at det er fare for alvorlige komplikasjoner eller død innen 3 uker, slik status er nå. Økonomisk vil ikke det koste mye for Norge i og med at dette er en relativt liten gruppe, men det vil ha svært stor betydning for helsen til denne gruppen, og er viktig for god folkehelse for alle.