Høringssvar fra Den norske legeforening

Dato: 08.04.2022

Legeforeningen viser til høringsbrev av 2. mars 2022, og takker for muligheten til å komme med innspill til arbeidet med ny folkehelsemelding.

Legeforeningen støtter regjeringens mål om å skape helsefremmende samfunn, forebygge sykdom og sikre en desentralisert helsetjeneste som yter gode og likeverdige helsetjenester i hele landet, og vi har store forventninger til at ny folkehelsemelding vil inneholde konkrete tiltak for å nå målet.

Høringen har vært sendt på bred høring i Legeforeningens foreningsledd. Den har skapt stort engasjement, og innspillene er innarbeidet i denne høringsuttalelsen, som er vedtatt av Legeforeningens sentralstyre. Legeforeningens høringsuttalelse er vedlagt.

Vedlegg