Høringssvar fra Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS

Dato: 11.04.2022

YS tar utgangspunkt i de utfordringene Helsedirektoratet peker på som utfordrer bærekraften i Norges velferdsmodell: Økende helseutgifter og synkende sysselsettingsrate, demografiske endringer, økende sosiale helseforskjeller og endret sykdomsbyrde som resultat av økning i andel eldre.

Både for å sikre velferdsstatens bærekraft og nødvendig helse- og omsorgstilbud til befolkningen i årene fremover må det satses på å gjøre inngangen til arbeidslivet lettere og redusere frafallet. Arbeidsmarkedstiltak som får flere unge inn i arbeidslivet og et inkluderende arbeidsliv som tilrettelegger for høy yrkesaktivitet er nødvendig.

YS vil påpeke at det er et stort og økende behov for erfaren arbeidskraft innenfor helse- og omsorgstjenester, og pensjonssystemet må sørge for at eldre arbeidstakere ikke blir tvunget ut av arbeidslivet. Det er grunn til å anta at flere vil arbeide lenger hvis de som har fylt 67 år blir dekket av trygdesystemet hvis de blir syke eller arbeidsledige.

Helse- og omsorgstjenestens behov for arbeidskraft må vektlegges ved dimensjonering av utdanningstilbudet, og det må tilbys flere korte opplærings- og etterutdanningstilbud innenfor helse- og velferdssektoren. Arbeidsplassen bør styrkes som læringsarena. Erfaringen fra NAV-prosjektet Menn i helse viser at det er stor interesse blant voksne for utdanning og kompetanse for å arbeide innenfor eldreomsorgen. Flere som arbeider med helse- og omsorgstjenester må få brukt sin kompetanse gjennom bedre oppgavedeling og riktig bruk av yrkesgrupper på arbeidsplassen.

Kommunene har viktige oppgaver i det forebyggende helsearbeidet. YS mener at mange yrkesgrupper som arbeider tett på pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenestene kan få større oppgaver innenfor det forebyggende arbeidet enn i dag dersom man satser sterkere på kompetanseoppbygging på arbeidsplassen. Det kan gjelde veiledning på livsstil, riktig medisinbruk, bruk av medisinsk utstyr, samt informasjon om riktig bruk av helsetjenesten og helserettigheter. Mange apotek har bred språkkompetanse som kan benyttes bedre når det gjelder informasjon og kompetanseoverføring. Det finnes gode eksempler på samarbeidsprosjekter mellom sykepleiere og apotekteknikere på riktig legemiddelbruk i kommunehelsetjenesten.

YS mener at IA-avtalen har stor betydning i det forebyggende helsearbeidet og bør ha en plass i folkehelsemeldingen. Erfaringer fra tiltak og prosjekter knyttet til avtalen har stor overføringsverdi til det kommunale helsearbeidet, og i det sentrale og kommunale plan- og informasjonsarbeidet.