Innspill til ny Nasjonal helse- og sykehusplan

Fremskrivningsprosjektet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet et innspill til ny nasjonal helse- og sykehusplan.

 Innspillet skal med utgangspunkt i et nasjonalt datasett på aktivitet og personellbeholdning i spesialisthelsetjenesten i 2013 si noe om hvilke faktorer som kan påvirke utvikling i behov, aktivitet og kapasitet fram til 2030. Et hovedformål er å utlede behov for personell og kompetanseprofiler.

Les rapporten "Innspill til ny Nasjonal helse- og sykehusplan" i pdf-format

Til rapporten er det laget to vedlegg:

  • Demografisk framskriving av aktivitet innen spesialisthelsetjenesten for perioden 2013-2030 fra Helsedirektoratet.

    Rapporten fokuserer på demografisk framskriving av aktivitet for årene frem til 2030 for samtlige sektorer innen spesilasithelsetjenesten. Dette inkluderer somatikk, psykisk helsevern for voksne, tverrfaglig spesialsiert rusbehandling, barne- og ungdomspsykiatri, private avtalespesialister innen somatikk og psykisk helsevern, samt private rehabiliteringsinstitusjoner. Datagrunnlaget er aktivitetsdata registrert i Norsk pasientregister i 2013, samt befolkningsdata og befolknigsframskrivinger beregnet av Statistisk sentralbyrå.

  • Dokumentasjon nasjonal bemanningsmodell fra Helse Vest RHF

    Denne rapporten omfatter utvikling og resultater av en bemanningsmodell. Modellen er laget pa nasjonalt niva , men kan ogsa tilpasses regionalt. Prosjektet ble gjennomført i perioden mars 2015 – mai 2015.