Innsynsutvalgets årsrapport 2005

Lund-kommisjonens rapport (Dokument nr. 15 1996-96) og Stortingets behandling av denne ((Innst. S. nr. 240 (1996-97) og Stortingets forhandlinger nr. 38 (1996-97)) avdekket at det hadde foregått regelbrudd fra overvåkingspolitiets side overfor norske borgere i den perioden kommisjonen gransket. Granskingen resulterte bl.a. i at det ble fremmet og vedtatt en midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre.

Årsrapport 2005

Fra Innsynsutvalget til Justisdepartmentet

Postboks 8891 Youngstorget, 0028 Oslo, tlf. 22 24 08 94 faks 22 24 06 29 mail: innsynsutvalget@jd.dep.no

Avgitt 27. januar 2006