AI-91/09 - Instruks - Foreleggelse for departementet av visum- og oppholdssøknader fra personer som omfattes av EUs felles holdning om særskilte tiltak mot terrorisme (EUs terrorliste)

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda 

 

 

 

Nr.                                           Vår ref                                       Dato
AI-91/09                                   200601995                                 17.12.2009

 

 

Instruks - Foreleggelse for departementet av visum- og oppholdssøknader fra personer som omfattes av EUs felles holdning om særskilte tiltak mot terrorisme (EUs terrorliste)

Departementet viser til at utlendingsloven 2008 trer i kraft 1.1.2010. Departementet viser til utlendingsloven 2008 § 76 tredje ledd som innebærer at departementet kan instruere Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) for å ivareta hensynet til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn. Vi viser også til tidligere instruks AI-18/07 av 5.6.2007.

Departementet viser videre til brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 24.4.2006 som var en oversendelse av brev fra Utenriksdepartementet datert 28.2.2006 (vedlagt). Det fremgikk av dette brevet at Norge tidligere har sluttet opp om EUs lister over personer, organisasjoner og enheter som omfattes av EUs felles holdning om særskilte tiltak mot terrorisme (EUs terrorliste), men at Regjeringen i pressemelding den 4.1.2006 meddelte at Norge i fremtiden kun vil basere seg på FNs listeføringer. Det fremgikk videre av brevet at EUs liste fortsatt anses for å ha stor informasjonsverdi for norske myndigheter, og at departementet ble bedt om å vurdere hvordan det kan gjøre bruk av denne informasjonen i arbeidet med tiltak mot terrorisme.

På bakgrunn av dette har departementet, i samråd med Utenriksdepartementet, kommet til at søknader om visum til eller opphold i Norge fra personer som står oppført på EUs terrorliste og fra personer som er tilknyttet organisasjoner som er oppført på denne listen, rutinemessig skal forelegges departementet for vurdering av om det er ønskelig å benytte instruksjonsadgangen i utlendingsloven 2008 § 76 tredje ledd i den enkelte sak. Departementet finner grunn til å presisere at det bare er saker hvor det ligger an til innvilgelse, som skal forelegges departementet i medhold av denne instruksen. Dette innebærer at det ikke skal utstedes visum eller innvilges oppholdstillatelse til personer som står oppført på EUs terrorliste eller til personer som er tilknyttet organisasjoner som er oppført på denne listen, uten at søknaden først har vært forelagt departementet for vurdering av bruk av instruksjonsmyndigheten etter utlendingsloven 2008 § 76 tredje ledd.

Det fremgår av vedlegget til EUs felles holdning 2009/468 av 15.6.2009 (som er en oppdatering av felles holdning 2001/931/CFSP) hvilke personer hvis søknad om visum eller opphold skal forelegges departementet. Det er foretatt endringer i listen ved at enkelte personer er fjernet fra listen.

Lenker til relevante dokumenter:

2001/931/CFSP: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:344:0093:0096:EN:PDF

2009/468/CFSP: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:151:0045:0050:EN:PDF

Instruksen gjelder for Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, utenriksstasjonene og politiet. Utlendingsdirektoratet bes gjennom Politidirektoratet om å orientere politidistriktene. Direktoratet har også ansvar for å orientere utenriksstasjonene på vanlig måte.

Denne instruksen gjelder fra og med 1.1.2010, og inntil den blir opphevet eller erstattet med ny instruks.

 

Med hilsen

 

 

Sissil Pettersen (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                                          Lene S. Walaas
                                                                                                          rådgiver

 

 

 

Vedlegg:

Brev fra Utenriksdepartementet av 28.2.2006

 

Kopi: RVP-redaksjonen@udi.no, Utenriksdepartementet, Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinfo