Internasjonale mål for biologisk mangfold 2011-2020

FNs konvensjon om biologisk mangfold har tre målsetninger:<br> -Bevaring av biologisk mangfold<br> -Rettferdig fordeling av godene fra utnyttelsen av genetiske ressurser<br> -Bærekraftig bruk av biologiske ressurser

T-1526 / 2013
ISBN 978-82-457-0468-6