Internasjonale mål for biologisk mangfold 2011-2020

FNs konvensjon om biologisk mangfold har tre målsetninger:
-Bevaring av biologisk mangfold
-Rettferdig fordeling av godene fra utnyttelsen av genetiske ressurser
-Bærekraftig bruk av biologiske ressurser

T-1526 / 2013
ISBN 978-82-457-0468-6