Høringssvar fra Norge-Amerika Foreningen

Norge-Amerika Foreningens innspill til stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet

Dato: 03.12.2018

Svartype: Med merknad

Om Norge-Amerika Foreningen

Norge-Amerika Foreningen (NORAM) er en non-profit stipendorganisasjon som ble stiftet i 1919. Vi tilbyr gratis veiledning for studieopphold i USA og Canada, og i 2017 forvaltet vi stipender til helgrads- eller delstudier i Nord-Amerika og delte ut stipender til en verdi av kr 4 307 109. Vi mottar ingen statlig støtte.

Siden 2016 har NORAM vært en del av EducationUSA som er et offisielt U.S. Department of State nettverk bestående av studieveiledningssentre i over 170 land. Nettverket promoterer amerikansk utdanning ved å gi gratis veiledning for studier i USA.

 

NORAM ser det som svært positivt at regjeringen starter arbeidet med en stortingsmelding for internasjonal studentmobilitet.

Om målsetningene

NORAM støtter målsetningene om at 20 prosent av studenter som fullfører en grad skal ha hatt et studie- eller praksisopphold i utlandet innen 2020, samt det langsiktige målet om å nå 50 prosent. NORAM ønsker en spesifikk tidsfrist for når målet skal nåes. Vi støtter intensjonen om at det er ønskelig at flere norske studenter tar hele graden i utlandet, men ønsker også her en mer konkret målsetning.

Utfordringer med målsetningene

Som studieveiledere for studenter som ønsker utenlandsopphold i Nord-Amerika, ser vi ofte studentenes utfordringer rundt nettopp internasjonal studentmobilitet. Utfordringene gjelder hovedsakelig 1) høy studiegjeld ved finansiering gjennom Lånekassen og 2) uforutsigbarhet rundt godkjenning av amerikansk utdanning av norske universiteter.

Følgende er generelle innspill til stortingsmeldingen, men også svar på spørsmål 5 og gjelder behov for endringer i regelverk og finansielle ordninger.

1) Finansiering gjennom Lånekassen

NORAM mener det er behov for en gjennomgang av Lånekassens støtte for utenlandsstudier. Ordningen er i dag uoversiktlig, og studenter kan fort ende opp med uforholdsmessig stor studiegjeld etter endte utenlandsstudier.

NORAM støtter og viser til ANSAs grundige gjennomgang av Lånekasseordningen i deres innspill til stortingsmeldingen.

Som ANSA viser, er dagens stipendordning svært innviklet. Vi støtter ANSAs forslag der taket på kr 67 191 i den ordinære skolepengestøtten fjernes, og stipendandelen for skolepengestøtten for bachelorstudenter likestilles med master/phd, og økes til 70% (se 1.1.1 Den ordinære skolepengestøtten i ANSAs innspill).

NORAM støtter også ANSAs forslag om at en gitt prosentandel av det som kalles tilleggslån til dekking av skolepenger omgjøres fra lån til stipend ved bestått eksamen (se 1.1.2 Tilleggslånet for dekking av skolepenger i ANSAs innspill).

2) Uforutsigbarhet rundt godkjenning av amerikansk utdanning

Vi opplever at norske universiteter i varierende grad godtar utenlandske bachelorgrader når studenter søker seg inn på masterprogram ved norske universiteter og høyskoler.

Ettersom Lånekassen tidligere ikke ga støtte til det første året i en fireårig amerikansk bachelorgrad, godtar flere amerikanske universiteter fag fra norsk videregående skole (fordi norsk grunnskole er ett år lenger enn amerikansk), og lar dermed norske studenter fullføre utdanningen på tre år. Etter vår erfaring pleier en slik bachelor å bli godkjent av NOKUT som likestilt med en norsk bachelorgrad.

Llikevel har noen studenter opplevd at norske universiteter ikke godtar treårig bachelor fra USA, og at de ikke får opptak på master. Opptakskravene på masterstudium er også ofte svært spesifikke, slik at man omtrent ikke får opptak med mindre man har tatt en bachelor i samme fag ved samme universitet. Dette virker å variere mellom universiteter og utdanningsprogram.

Dette er en utfordring for å nå målene fordi a) det skremmer studenter fra å ta utdanning i utlandet, b) studenter som har valgt utenlandsk utdanning har vanskelig for å studere videre i Norge, og c) det hindrer internasjonale studenter i å studere i Norge og påvirker derfor sannsynligvis det internasjonale studiemiljøet i Norge negativt.