Høringssvar fra Norsk sykepleierforbund

Høringssvar 18/500Invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet

Dato: 23.11.2018

Svartype: Med merknad

Norsk sykepleierforbund, NSF, har følgende innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet.

Overordnet bør stortingsmeldingen skille mellom profesjonsutdanninger og disiplinfag.

For profesjonsutdanninger som er tett knyttet opp mot norsk organisering av helsetjenesten og kompetansekravene, kan lange studieopphold i utlandet være mindre aktuelt enn for andre typer studier, for eks. mer teoritunge disiplinstudier. Verdien av mobilitet og internasjonal erfaring er likevel tilstede også for profesjonsutdanninger som sykepleie, fordi sykepleie som fag er internasjonalt, og har gode forutsetninger for erfaringsdeling i utdanning og forskning.

Rapporten fra NOKUT og DIKU om studenters utbytte av utenlandsopphold som ble lagt fram 13.11.18, viser at det er få fra utdanninger med rammeplan som har utveksling, definert som minst 3 måneder og oppnådd studiepoeng. Derimot er det mange som har kortere utenlandsopphold, som gir høy score fra studentene på faglig utbytte og motivasjon.

Dette er verdt å merke seg, og NSF mener at det også bør legges til rette for kortere utenlandsopphold enn 3 måneder.

For både utveksling og kortere opphold forutsettes at oppholdet er integrert i studieplanen, at det strukturelle på studiestedet er på plass og at oppholdet ikke forlenger studiene. Utdanningsinstitusjonene må tilrettelegge og ha god informasjon tilgjengelig for studentene før de reiser ut.

Et utenlandsopphold må ikke forpurre at studenten når nasjonale læringsmål og får autorisasjon.

Praksisstudier som utenlandsstudier er særlig utfordrende. I sykepleie er 90 studiepoeng i bachelorutdanningen praksisstudier. For god utveksling i praksisstudier må det være et formalisert samarbeid på institusjonelt nivå, både med utdanningsinstitusjon og med helseinstitusjon, hvor læringsutbyttebeskrivelsene gjelder på lik linje som for praksissteder i Norge.

NSF har funn fra undersøkelser 2, på at kvaliteten på veiledningen i praksisstudiene er svært variabel i Norge.

Utfordringen er primært veileders formelle veiledningskompetanse. For at praksisstudier skal kunne gi studiepoeng, må

det stilles like og tydelige krav til veiledningen også for praksis i utlandet. Kvaliteten må sikres for at studiepoengene skal kunne forsvares.

Sykepleierutdanningen er styrt av rammeplan og EU-direktiv som vi forutsetter ligger til grunn også ved studentmobilitet.

Vyene om at halvparten av studentene skal ha hatt et studie- eller praksisopphold i utlandet, ser vi som veldig ambisiøst

for vår profesjon. Det kan bli praktisk vanskelig å gjennomføre både for utdanningsinstitusjonene, og for studentene.

Internasjonal mobilitet bør ikke være obligatorisk, men basere seg på frivillighet, mener NSF.

Internasjonal erfaring kan også ivaretas ved bruk av andre virkemidler som besøkende gjesteforelesere, deltakelse i

internasjonale kunnskaps- og forskningsprosjekter og andre tiltak som ikke krever utenlandsreise blant studentene.

Oppsummert er dette våre innspill:

•legge til rette for kortere utenlandsopphold enn 3 måneder

•sikre kvalitet i veiledningen ved praksisstudier i utlandet

•unngå obligatorisk mobilitet, sats på frivillighet

•sikre nasjonalt fastsatte læringsmål

•ikke forpurre autorisasjon for de med utenlandsutveksling/ -opphold

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Kari Elisabeth Bugge

Forbundsleder Fagsjef

Kopi: UNIO

Digitalt godkjent av forbundsleder, 22.11.2018 - 10:37:23

 

Vedlegg