Høringssvar fra MF vitenskapelig høyskole

Høringssvar vedr. stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet

Dato: 30.11.2018

Svartype: Med merknad

Høringssvar vedr. stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet

MF vitenskapelig høyskole takker for anledningen til å komme med innspill til arbeidet med stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet.

Arbeidet med internasjonalisering og studentmobilitet ved MF er forankret i institusjonens styre og ledelse, og er en del av MFs mål om at utdanningstilbudet og undervisningen ved MF skal ha høy internasjonal kvalitet. I vår strategi for perioden 2018-2021 slås det fast at «MF skal være internasjonalt orientert og fremme lærer- og studentmobilitet». Avdelingsråd og programledere har ansvar for å legge til rette for internasjonal studentmobilitet i de ulike utdanningsprogrammene. MF har en egen rådgiver for internasjonal studentmobilitet.

  1. Ambisjon om kulturendring

MF deler forståelsen av at kunnskap og interkulturell forståelse er grunnleggende for å løse nasjonale og globale samfunnsutfordringer. Internasjonal studentmobilitet er derfor en naturlig del av vårt strategiske arbeid med kvalitet. MF forstår internasjonalisering av høyere utdanning som langt bredere enn studentmobilitet – det handler om også om internasjonalisering av forskningen, lærerutveksling m.m. MF ser også behovet for å styrke arbeidet med studentmobilitet. Det handler om å gjøre utvekslingsmulighetene bedre og tydeligere integrert i studiene og arbeidet for å styrke studiekvaliteten, men også om å sikre stabile og gode finansieringsordninger for mangfoldet av former for studentutveksling og internasjonalisering.

MF vitenskapelig høyskole vil understreke at vi allerede har internasjonal studentmobilitet høyt på vår agenda og arbeider aktivt for å ha dette som en del av vårt utdanningstilbud. Den kulturendringen som etterlyses, har vi et stykke på vei allerede. Samtidig ser vi også et behov for å øke forståelsen av hva internasjonalisering er og kan bety, å involvere flere i internasjonaliseringsarbeidet og å utvikle nye, bærekraftige former for studentmobilitet som faktisk bidrar til å styrke studiekvaliteten og læringsutbyttet for studentene.

2. Utgående studentmobilitet

Internasjonalisering og internasjonal studentmobilitet må inngå som en integrert del av utdannings- og forskningsvirksomheten. I den forbindelse ser vi at det er fordelaktig både faglig og administrativt å basere internasjonal studentmobilitet på institusjonelt samarbeid. Samtidig ser vi et behov og muligheter for å ha et tydelig semester (et «mobilitetstvindu») for utveksling på våre studieprogrammer, samt å sikre en enda tydeligere faglig forankring for denne utvekslingen. 

Det er også flere hindringer for dette. For mange studenter vil et utvekslingsopphold gi et stort læringsutbytte. For andre vil det ikke være like læringsrikt.. Det er mange faktorer – økonomisk, sosialt – som holder studentene hjemme, men det er også usikkerhetsfaktorer knyttet til det å reise ut: språk, godkjenninger m.m. Vi legger primært til rette for utveksling til engelskspråklige institusjoner, og gir forhåndsgodkjenning for bestemte utvekslingsopplegg. Vi har erfaring med at også kortere studieopphold i utlandet kan gi godt læringsutbytte, og mener dette bør gis økonomisk uttelling. Det ville også vært en fordel om det var mulig for studentene å søke Lånekasse om full studieprogresjon og ta f. eks 20 studiepoeng ved partnerinstitusjonen og siste 10 studiepoengene på hjemmeinstitusjonen.

3. Innkommende studentmobilitet

MF har et eget bachelorprogram og flere masterprogram på engelsk. På den måten legger vi godt til rette for innkommende internasjonale studenter på utveksling og som helgradsstudenter. Slik legges det også godt til rette for møtepunkter mellom norske og internasjonale studenter, med muligheter for gode læringsgevinster. I denne sammenhengen er det likevel flere utfordringer. UDI har satt en høy pris på studietillatelse(5300 NOK). Når mange i tillegg må betale for flyreise til ambassade, kan kostnaden fort kommer over 10 000 NOK. Behandlingstid påstudietillatelse er utfordrende for de som kommer fra ikke visum-frie land og skal på utveksling ett semester. Prisen på studentboliger er også en utfordring. Videre viser engelsk-kompetansen til innkommende studenter seg å være varierende, og GSU-listen fra NOKUT reflekterer ikke alltid realitetene. Det kan være administrativt krevende å ta imot innkommende studenter, og MF er derfor positiv til en felles nasjonal plattform for opptak av internasjonale studenter på master.

4. Strategisk samarbeid

MF har et strategisk samarbeid med flere partnerinstitusjoner, og med flere av dem har dette vært et etablert samarbeid over lang tid. Vi velger samarbeidspartnere som kan bidra til å styrke vår utdannings- og forskningsvirksomhet, i tråd med våre strategiske prioriteringer. Administrasjon, avdelingsråd, programledere og ledelsen er involvert i slike vurderinger. Vi har samarbeid med partnere i Europa, Nord-Amerika, Afrika og Asia der engelsk er fungerer som undervisningsspråk, men også med partner i Latin-Amerika. Vi vurderer det som positivt å ha en slik geografisk bredde. Vårt fokus på teologi, religion og samfunn gjør det nødvendig med en slik bredde, samtidig som vi har prioriterte institusjonelle partnerskap med et begrenset antall institusjoner.

5. Nasjonale tiltak og regelverk

Internasjonal studentmobilitet blir best med god og stabil finansiering. I tillegg til de ordninger som allerede eksisterer, mener vi at også kortere studieopphold i utlandet bør gi økonomisk uttelling for institusjonene. Det er dokumentert at dette også gir godt læringsutbytte, og  dette ville gjøre det lettere å involvere flere studenter i ulike former for internasjonal studentmobilitet.

6. Godkjenning

MF forhåndsgodkjenner bestemte utvekslingsprogram for egne studenter. MF setter pris på samarbeidet med nasjonale rådgivningstjenester (DIKU/NOKUT) og er positive til at det blir utviklet effektiviseringstiltak nasjonalt for f. eks digital resultatspredning etter utveksling.

7. Arbeids- og næringsliv

MF samarbeider med norske skoler i utlandet og Sjømannskirken om praksisplasser for noen av våre studenter. Vi har også noe samarbeid med ulike ideelle organisasjoner om praksis, feltarbeid, studieturer m.m.