Høringssvar fra EF Education First

Kommunikasjon og Informasjonsansvarlig

Dato: 03.12.2018

Svartype: Med merknad

Refererer til «Invitasjon til å komme med innspill til stortingsmelding om Internasjonal studentmobilitet» med frist 3. desember.

 

EF Education First er verdens største private internasjonale utdanningsinstitusjon. EF har lang erfaring med individuell mobilitet og er daglig i dialog med skoler og elever fra i hele Norge. EF deltar på DIKU, Nokut og Udir sine seminarer. EF jobber daglig med å øke mobiliteteten for norske studenter på alle nivåer i utdanningen. På bakgrunn av dette ønsker EF Education First å komme med innspill til Stortingsmeldingen om Internasjonal mobilitet 2019/2020.

I hovedsak vil EF Education First i dette innlegget vektlegge at internasjonal studentmobilitet må være i fokus allerede på grunnopplæringen. Særskilt individuell mobilitet som utveksling på videregående nivå, må det legges bedre til rette for enn det er gjøres i dag.

EF Education First mener at for å endre kulturen og tankegangen rundt internasjonalisering, holder det ikke å bare legge fokuset på høyere studier. Grunnopplæringen har her en vital rolle som informatør og tilrettelegger for mobilitet og internasjonalisering. Det er her interessen vekkes og nysgjerrighet rundt andre kulturer, kunnskap og språk starter.

Målet om økt internasjonalisering og mobilitet bør starte med at det tilrettelegges bedre på videregående for blant annet individell mobilitet. I dag er det en stor utfordring at stipendet fra Lånekassen er for lavt i forhold til hva de reele kostandene for individuell mobilitet er. I tillegg oppleves samarbeidet med mange skoler og rådgivere vanskelig, da flere faktisk fraråder invididuell mobilitet/utveksling. Begrunnelsen er at selve godkjenningsprosessen i etterkant kan være for vanskelig. Dette kan det enkelt tilrettelegges for i det akademiske programmet hvis det er mer åpenhet og fleksibilitet rundt godkjenningsprosessen. Her er det særlig språkfag, som rådgivere refererer til som utfordrende.

Vi mener at for å få til større internasjonalisering og mobilitet på universitet og høyskole, må det legges bedre til rette i grunnopplæringen og da særlig på videregående skole. Fire enkle ting kan gjøre dette bedre for elever og øke mobilitetet og internasjonalisering. Dette vil igjen føre til at flere vil velge å ta hele eller deler av sin videre utdanning i utlandet

  1. ke stipendet fra lånekassen med 30% for de som reiser på individuell mobilitet/VG2 utveksling
  2. Pålegge skoler å informer og hjelpe elever med individuell mobilitet
  3. Forekle godkjenningsprosessen ved individuell mobilitet/utveksling
  4. Utvide den individuelle mobilitetsordingen til å gjelde ungdomsskolen og hele videregående skole. Det betyr at mobiliteten må gjelde helt fra ungdomsskolenivå og ut VG3 og at stipendordningen fra Lånekassen også må gjelde for disse klassetrinnene.

 

Trine-Lise Clausen-Ek

Kommunikasjon og Informasjonsansvarlig, Norge

EF Education First

Klingenberggt. 5, 0160 Oslo

Phone +47 952 32 199  Skype trine.lise.clausen.ef