Jåttåvågen AS

Vi viser til søknad av 17. november 2010, hvor det søkes om dispensasjon fra aksjeloven § 8-10 i forbindelse med erverv av aksjer i eiendomsselskapet for pant i eiendommen, enkle pengekrav, kjøpers fremtidige leieinntekter under leiekontrakten og kontantbeholdning avsatt på konto i selskapets navn til dekning avgjenstående byggekostnad.

Departementet har kommet til at det kan innvilges dispensasjon. Den nærmere
begrunnelsen følger nedenfor.

I henhold til aksjeloven § 8-10 første ledd kan et selskap ikke stille midler til rådighet eller yte lån eller stille sikkerhet i forbindelse med erverv av aksjer eller rett til aksjer i selskapet eller selskapets morselskap. Det er gjort et generelt unntak fra forbudet i forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven § 8-10 og allmenn-aksjeloven § 8-10. Forskriften får imidlertid ikke anvendelse på den omsøkte sikkerhetsstillelsen som gjelder pant i fast eiendom der bygg er under oppføring. Departementet viser til departementets praksis på dette punkt der det fremgår at før bygget er oppført kan selskapet ikke sies å være i en posisjon der det drifter eiendommen. Det er det oppførte bygget som er gjenstand for driften av eiendommen. Søknaden om pant i fast eiendom må derfor vurderes ut fra departementets adgang til å gi dispensasjon ved enkeltvedtak.  

Det fremgår av forarbeidene til aksjeloven at dispensasjon kan gis dersom transaksjonene har en fornuftig og forretningsmessig begrunnelse og ikke strider mot hensynene bak forbudet i § 8-10. Hensynene bak forbudet er først og fremst å ivareta aksjonær- og kreditorinteressene, ved at selskapet ikke svekkes økonomisk ved transaksjonen. Videre ivaretas hensynet til arbeidstakere og andre ”stakeholders” (underleverandører m.m.).

Hensynet bak regelen i forskriften om at eiendomsselskapet ikke må drive med annen virksomhet er å unngå økt risikoeksponering. I denne konkrete saken vil det ikke medføre økt risikoeksponering for eiendomsselskapet at bygget ferdigstilles, og det kan sees på som en forutsetning for selskapets drift og inntjening at bygget ferdigstilles.

Departementet har videre vektlagt at disposisjonen er forretningsmessig begrunnet på normale kommersielle vilkår, og at disposisjonen ikke strider mot hensynene bak forbudet i aksjeloven § 8-10.

I forbindelse med Hinna Park Invest AS sitt erverv av aksjene i Jåttåvågen AS som beskrevet i søknaden, gjør Nærings- og handelsdepartementet med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 44 (aksjeloven) § 8-10 andre ledd, jf. kgl. res. 17. juli 1998 nr. 619, unntak fra forbudet i § 8-10 mot at et selskap stiller midler til rådighet eller yter lån eller stiller sikkerhet i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet. Jåttåvågen AS kan stille sikkerhet ved pant i (i) eiendommen (ii) enkle pengekrav (factoringpant eller enkeltstående fordringer) (iii) kjøperens fremtidige inntekter under leiekontrakten, og (iv) kontantbeholdning avsatt i selskapets navn til dekning av gjenstående byggekostnad i forbindelse med erverv av aksjene selskapet slik som beskrevet i søknaden.