Justisdepartementets voldsmåling 2003

Det er for første gang registrert hvor mange kvinner og barn i Norge som opplever vold og trusler nært inn på seg i løpet av en uke. Målingen viser at flere tusen kvinner og barn møter vold og trusler fra en de har nære bånd til.

Det er for første gang registrert hvor mange kvinner og barn i Norge som opplever  vold og trusler nært inn på seg i løpet av en uke. Målingen viser at flere tusen kvinner og barn møter vold og trusler fra en de har nære bånd til. 

Justisdepartementets voldsmåling er den første av sitt slag i Norden. Politi- og hjelpeapparat har registrert antall henvendelser mellom 21. – 27. august 2003. Totalt 151 instanser var med på målingen.

Hensikten med målingen er å gi et bilde av vold i nære relasjoner, og den gir ikke en vitenskapelig oversikt over omfanget av denne typen vold. Psykisk og fysisk vold i nære relasjoner foregår ofte skjult for omverdenen, og det er  grunn til å anta at det er mørketall.

Hovedfunn:

 • Justisdepartementets voldsmåling viser at det i måle-uken var over 1000 henvendelser fra kvinner som opplevde vold i nære relasjoner.
 • Om lag 1500 barn var i løpet av samme uke berørt av vold og trusler fra noen de har nære bånd til.
 • De fleste av de berørte barna var relativt unge, mange var under skolealder.
 • Voldsutøverne er i all hovedsak menn. I nesten 85% av sakene var utøveren en mann. 
 • I nesten halvparten av sakene var det tale om fysisk vold, mens trusler og andre former for psykiske overgrep forekom i to tredjedeler av sakene

Dette er en undersøkelse i to faser. Her presenteres samletall basert på oppsummerings-skjemaer. Videre analyse av detaljene rundt svarene er under arbeid.

Kontaktperson: Line Nersnæs, seniorrådgiver i Justisdepartementet, mobil: 97 55 37 30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politiet

Opplysninger fra samtlige 27 politidistrikt gav følgende resultat for registreringsperioden:
Antall henvendelser om vold i nære relasjoner    207
Antall kvinner under 18 år som er voldsutsatt    17
Antall kvinner over 18 år som er voldsutsatt    159
Antall berørte barn *    197
Tabell (Excel-format)

Tallene fra politiet viser antall saker og ikke antall henvendelser pr. sak. Dette innebærer at tallene ikke gjenspeiler det totale ”trykket” disse sakene utgjør for politiet. Enkelte distrikt oppgir inntil 17 henvendelser pr. sak.

* Med berørte barn menes barn i familien som er vitne til volden og/eller lever med virkningene av volden i familien.

Krisesentrene

Informasjon fra 46 av landets i alt 50 krisesentre viser:
Antall henvendelser i registrerings perioden    736
Antall beboere/kvinner i registreringsperioden    199
Antall beboere/barn i registreringsperioden    170
Antall berørte barn etter henvendelse *    620
Tabell (Excel-format)

I antallet henvendelser inngår både telefonhenvendelser og personlig oppmøte. Tallene for måleuken ligger nær opptil statistikken som foreligger for krisesentrene på årsbasis. 

* Med berørte barn menes barn i familien som er vitne til volden og/eller lever med virkningene av volden i familien.

Sosialtjenesten

Informasjon fra 22 av 38 instanser som mottok spørreskjemaet:
Antall henvendelser angående vold mot kvinner    15
Antall berørte barn *    21
Tabell (Excel-format)

Tallene fra sosialtjenesten er svært små sammenlignet med f.eks familievernkontorene. Dette kan henge sammen med at sosialtjenesten i liten grad har faste rutiner for registrering av voldstilfeller  ( j.f. rapport fra Kompteansesenter for voldsofferarbeid/Høgskolen i Oslo: notat 2003 – 13 Hjelpeapparatetes rutiner for avdekking og registrering av vold )

* Med berørte barn menes barn i familien som er vitne til volden og/eller lever med virkningene av volden i familien.

Familievernkontor

Opplysninger  fra 47 av landets 64 familievernkontor:
Antall henvendelser angående vold mot kvinner    397
Berørte barn *    814
Tabell (Excel-format)

* Med berørte barn menes barn i familien som er vitne til volden og/eller lever med virkningene av volden i familien.

Barnevernstjenesten

Informasjon fra 30 av  de i alt 38 tjenestestedene som mottok spørreskjemaet:
Antall tilfeller der det i saken er kjent at det er utøvet vold mot barnets mor/kvinnelige omsorgsperson    114
Tabell (Excel-format)

Rådgivningskontorer for kriminalitetsofre

Informasjon fra alle 7 kontorene:
Antall henvendelser angående vold i nære relasjoner    20

Vern for eldre

Tilbudet er fordelt på tre kontorer i Oslo området. Samtlige har besvart spørreskjemaet
Antall henvendelser angående vold i nære relasjoner    62
Tabell (Excel-format)

Legevakt

Av i alt 37 legevakter har 27 sendt inn rapporter fra registreringsuken. Opptellingen for legevaktene er foretatt av GRUK på oppdrag av Justisdepartementet.
Antall henvendelser om vold i nære relasjoner    24
Tabell (Excel-format)

"Stiftelsen GRUK – kvalitetsforbedring i helsetjenesten", påpeker i sin rapport at det er grunn anta at det her foreligger betydelig underrapportering, særlig fra enkelte av de store legevaktene.

Voldsalarmer

Det er foretatt en registrering av antallet utplasserte og utløste alarmer i løpet av registreringsuken
Totalt antall utplasserte alarmer pr. 31.07.03    940
Antall utplasserte alarmer i registreringsperioden    19
Antall utløste alarmer i registreringsperioden          3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hva skjer fremover ?

Regjeringen har satt i gang en rekke tiltak for å bekjempe vold mot kvinner. Justisdepartementets voldsmåling og gjennomføringen av de 20 tiltakene i handlingsplanen "Vold mot kvinner 2002-2003" har avdekket nye områder som krever forsterket innsats. Regjeringen har  besluttet at det innen utgangen av 2003 skal utarbeides nye tiltak med spesielt fokus på

 • Barn som vokser opp og er vitne til vold i hjemmet
 • Systematisk kompetanseheving i alle berørte etater
 • Behandlingstilbud til voldsutøvere
 • Styrking av hjelpetilbudet til voldsutsatte kvinner

Tiltak - statusoversikt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om undersøkelsen

Telling:  For å innhente opplysninger om antallet tilfeller av vold mot kvinner i nære relasjoner i den aktuelle uken,  ble følgende etater/instanser kontaktet ; 

 • Politiet ( 27 politidistrikt )
 • Familievernkontor ( 65 )
 • Sosialtjenesten ( 2 i hvert fylke )
 • Barneverntjenesten ( 2 i hvert fylke )
 • Legevakter ( 2 i hvert fylke )
 • Krisesentre ( 51 )
 • Vern for eldre Oslo ( 1 kontor )
 • AMK/ambulansetjenesten Oslo/Akershus ( 1 )

I tillegg er det samlet inn opplysninger om antallet menn som er i behandling ved Alternativ til vold ( Oslo ) og ved St. Olavs Hospital avd. Brøset denne uken. Det er også innehentet opplysninger om antallet utplasserte voldsalarmer ( stasjonære ) og antall utløste alarmer i den uken tellingen foregikk.

Definisjoner: I denne tellingen ble instansene bedt om å registrere henvendelser angående vold i nære relasjoner.  Definisjoner og rutiner på dette feltet er svært ulike innefor tjenesteapparatet som har vært med i denne registreringen. Justisdepartementet ønsket å få registrert familier, par, enkeltpersoner (eldre, unge, barn, menn, kvinner, uavhengig av sivil status) som opplever vold i sine nære relasjoner.

Med nære relasjoner ble det henvist til politiets håndbok for behandling av familievoldssaker, eller ”vold i nære relasjoner” som er begrepet politiet bruker på denne type vold. I instruksen henvises det til de relasjoner som er nevnt i Straffelovens §228, fjerde ledd b)-d):

b) forbrytelsen er forøvd mot den skyldiges tidligere eller nåværende ektefelle eller samboer, eller

c) forbrytelsen er forøvd mot den skyldiges barn eller barn til den skyldiges ektefelle eller samboer, eller

d)forbrytelsen er forøvd mot den skyldiges slektning i rett oppstigende linje

Med berørte barn menes barn i familien som er vitne til volden og/eller lever med virkningene av volden i familien. Her ønsket vi å få tak i barn som er berørt av volden eller som er vitne til vold. Det kan være barn av foreldre som er voldsutsatt eller voldelig, eller søsken av voldsutsatt/voldsutøver eller evt. annen nær relasjon.

Merknader: Hensikten med Justisdepartementets voldsmåling var å gi et bilde av vold i nære relasjoner i løpet av en vanlig uke. Målingen gir ikke en vitenskapelig oversikt over omfanget av vold i nære relasjoner.

Dette er en undersøkelse i to faser. Innstansene fikk til tilsendt enkelt skjemaer som skulle brukes ved hver henvendelse og et oppsummeringsskjema som hver instans skulle fylle ut basert på enkelt skjemaene.  Her presenteres samletall basert på oppsummerings-skjemaene. Vi tar forbehold om regnefeil. Videre analyse av detaljene rundt svarene er under arbeid.

Tall/funn i målingen er basert på de opplysninger som er hentet inn gjennom oppsummeringsskjemaer. Det foreligger en mulighet for ”dobbelttelling” ved at enkelte av de registrerte har oppsøkt flere instanser i løpet av samme uken. Tidligere undersøkelser har imidlertid vist at det er lite ”overlapp” mellom voldsofre registrert hos ulike instanser ( Haaland, 1997 ). Ulike instanser fanger med andre ord opp ulike grupper av voldsofre.

Justisdepartementets voldsmåling bygger på en tilsvarende Britisk undersøkelse som ble gjennomført i 2000.