linkdoc030005-990224#doc" />Kapittel 5 Økonomiske og administrative konsekvenserHandlingsplan for forebygging av astma, allergi og inneklimasykdommer legger opp til en klargjøring av departementenes ansvar og virkemidler..." /> linkdoc030005-990224#doc" />Kapittel 5 Økonomiske og administrative konsekvenserHandlingsplan for forebygging av astma, allergi og inneklimasykdommer legger opp til en klargjøring av departementenes ansvar og virkemidler..." />

Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kapittel 5 Økonomiske og administrative konsekvenser

linkdoc030005-990219#doc<INNHOLD> linkdoc030005-990224#doc<FORRIGE>

Kapittel 5 Økonomiske og administrative konsekvenser


Handlingsplan for forebygging av astma, allergi og inneklimasykdommer legger opp til en klargjøring av departementenes ansvar og virkemidler i arbeidet rettet mot privatpersoner, skoler og barnehager, arbeidslivet og oppgaver innenfor helsetjenesten. Planen legger ikke opp til endringer i organiseringen av eksisterende tjenester.

Tiltak innenfor handlingsplanens rammer er i hovedsak planlagt gjennomført uten tilførsel av nye ressurser. Som innsatsområde i forebyggingspolitikken har astma, allergi og inneklimasykdommer et årlig budsjett på omlag 6-7 millioner kroner. Dette dekker utgifter til en bevilgning til Norges forskningsråd som går til forskningsprogrammene Inneklima og helse og Miljø-for-urens-ning og helse. Midlene til handlingsplanen går videre til utviklingsprosjekter og konkrete tiltak for å styrke denne delen av forebyggingsarbeidet. Midlene går til frivillige organisasjoner, kommuner, underliggende etater og samarbeidsprosjekter mellom helseforvaltning og skolemyndigheter. Inneklimakontoret og Pollenvarselet i regi av Norges astma- og allergiforbund, MEIS (Miljø, Energi og Inneklima i Skolen) som er et miljøundervisningsopplegg for grunnskolen og den videregående skolen, og Erfaringsdatabase om sammenhenger mellom inneklima og helse (BIKOM), er eksempler på tiltak som har fått tilskudd over flere år. Andre større prosjekter som er gitt tilskudd er et informasjonsopplegg om matvareallergi og -intoleranse, og konferanser om husstøvmidd og matvareallergi.

Utover midlene til dette innsatsområde, er Statens tobakksskaderåds budsjett styrket på bakgrunn av arbeidet med å forebygge astma, allergi og inneklimasykdommer.

Det arbeides også med å etablere en ordning med tilskudd til utbedring av private boliger i områder der det er målt radonkonsentrasjoner over et visst nivå. I St prp nr 61 (1997-98) Om Nasjonal kreftplan og plan for utstyrsinvesteringer ved norske sykehus er det foreslått at det etableres en 4-årig tilskuddsordning for tiltak mot radon i privatboliger. Det foreslås å avsette om lag 60 mill kroner til denne tilskuddsordningen i perioden 1999 til og med 2002. Ordningen skal administreres av Husbanken. For å hindre at boliger i framtiden bygges på steder der det er høyt radonnivå, er det videre foreslått å avsette 2 mill kroner for å opprette en sentral database over målinger som er foretatt i offentlig og privat regi. Databasen skal lokaliseres ved Statens strålevern. Stortinget har sluttet seg til dette.


linkdoc030005-990219#doc<INNHOLD> linkdoc030005-990224#doc<FORRIGE>