Klima- og miljødepartementets kunnskapsstrategi 2017-2020

Kunnskapsstrategien handler både om hvordan vi skal sørge for å få innhentet den kunnskapen som samfunnet trenger for å løse klima- og miljøutfordringene, og legge til rette for at kunnskapen sammenstilles og formidles slik at den kan tas i bruk i samfunnet.

Klima- og miljødepartementets kunnskapsstrategi 2017-2020Last ned strategien (pdf)

For å løse klima- og miljøutfordringene kreves god og tverrfaglig kunnskap som har høy legitimitet hos beslutningstakere. En kunnskapsbasert klima- og miljøpolitikk gir grunnlag for god forvaltning og valg av virkemidler for å nå nasjonale klima- og miljømål. Grunnlovens § 112 og miljøinformasjonsloven pålegger både myndigheter og virksomheter å ha og gjøre tilgjengelig kunnskap om miljøforhold. Dette utgjør en viktig ramme for Klima- og miljødepartementets ansvar for sektorovergripende samordning for klima- og miljøkunnskapen i det norske samfunnet. Kunnskapsstrategien legger føringer for arbeidet med å utvikle og formidle slik kunnskap.

Kunnskapsstrategien bør sees i sammenheng med "Klima- og miljødepartementets prioriterte forskningsbehov (2016-2021)".

Publikasjonskode: T-1561 B
eISBN 978-82-457-0506-5
ISBN 978-82-457-0507-2

Design og ombrekking: Melkeveien Designkontor
Foto: AdobeStock (der ikke annet er angitt)