Kompetanseberetningen 2005

Rapport i Kompetanseberetningen 2005: Lærer elevene mer på lærende skoler?

Kompetanseberetningen 2005

Departementet har nylig lagt frem en rapport i Kompetanseberetningen 2005 som har fått navnet Lærer elevene mer på lærende skoler?

I 2003 la Utdannings- og forskningsdepartementet frem den første Kompetanseberetningen for Norge. I den første beretningen var temaene livslang læring og læring i arbeidslivet. En av konklusjonene var at medarbeiderne i undervisningssektoren hadde noe svakere lærevilkår enn man kunne forvente. Inntrykket var at skoler i noe mindre grad enn andre virksomheter er lærende organisasjoner.

Kompetanseberetningen 2005 følger opp dette ved å ta for seg skolen som lærende organisasjon. Det er spesielt viktig at nettopp skolene evner å ta i bruk, forvalte og utvikle kompetansen til lærerne. Ikke minst er det viktig å undersøke om dette fører til at hver enkelt skole totalt sett blir bedre i stand til å skape et godt læringsmiljø og god faglig fremgang for elevene.

Rapporten bygger på en undersøkelsen av 39 videregående skoler, utført av Læringslaben høsten 2004. Det er en relativt liten undersøkelse, et spadestikk, som bare gir grunnlag for et første svar på denne komplekse problemstillingen.

Målgruppen for rapporten er først og fremst skoleeiere, skoleledere, lærere og andre som er engasjert i utviklingen av skolen. Rapporten gir ikke en uttømmende fremstilling av temaet, men er tenkt som et grunnlag for videre undersøkelser, debatt og dialog omkring sammenhengen mellom organisasjonsutvikling, lærernes daglige arbeid og elevenes læring.

Les hele rapporten her.

 

English version of Do pupils learn more at learning schools? 

 

 

LÆRINGSlaben har utgitt en rapport med en mer grundig forskningsmessig begrunnelse av dataene: Utvikling av skolen som en lærende organisasjon. Les hele rapporten her.