Konseptvalgutredning: E18 Knapstad - E6 i Follo

Vegdirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for vegprosjektet E18 mellom Knapstad og E6 i Follo i Østfold/Akershus. Utredningen danner grunnlag for en kommende kvalitetssikring i tidligfase (KS1) av vegprosjektet.

KS1 innebærer kvalitetssikring av prosjekter på et tidlig nivå. Formålet er å sikre et samfunnsmessig godt beslutningsgrunnlag for valg av løsning og bidra til bedre statlig styring av store investeringer. KS1 gir grunnlag for videre planlegging i henhold til plan- og bygningsloven.

Konseptvalgutredningen inneholder blant annen informasjon om interessenter, behov, mål og alternative løsninger, og er del av regjeringens beslutningsgrunnlag for det videre arbeidet med vegprosjektet. Statens vegvesen skal forelegge KVUen for berørte myndigheter parallelt med kvalitetssikringen.