Høringssvar fra Wivikke Tank- Nielsen

Dato: 15.08.2020

Innvendinger til høringsforslag av 28.7.2020: “Kort høring – forskrift om klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid -19

1) Haste høringen er lovstridig ut ifra gjeldende genteknologilov i form av paragrafene: 9,10 og 13.

2) Covid-19-situasjonen har medvirket til Korona-loven som kan influere ved å forsterke muligheten til forhastede avgjørelser som vil svekke rettssikkerheten til befolkningen ytterligere dersom denne avkortede høringen får gjennomslagskraft.

3) Man finner at endringene som har vært gjennomført i bioteknologiloven samt endringsforslagene relatert til genteknologiloven setter befolkningen i en situasjon hvor de juridisk blir uten beskyttelse av relevant og tematisk nært lovverk dersom man iverksetter vaksinering med GMO-vaksiner.

4) Man har under prosessen i sparsommelig grad vært fokusert på tradisjonelle vaksiner sett i forhold til genteknologiske vaksiner. Dette betyr at GMO-vaksiner risikerer å bli eneste reelle alternativ. Man kan også stille spørsmålstegn ved juridiske konkurransehensyn av finansiell art hvor man ser at også Norge har bidratt til skjev fordeling av økonomisk støtte gjennom GAVI. Her kan man oppfatte at utviklere av tradisjonelle vaksiner har vært skadelidende i forhold til de eksperimentelle genteknologiske vaksinene.

Effekten av noen tiltak merkes ikke før etter lang tid. Da er det ofte vanskelig å gjøre noe med dem.

5) Forskningsprosessen vedrørende pandemivaksiner er brutt på sentrale punkter som befatter seg med til dels bortfall av dyrestudier og vurdering av langtidseffekter. Dette gjør vaksinene uegnet for massevaksinasjon.

6) Endringen av lovverket åpner for at man vaksinerer større deler av, mulig hele populasjonen samtidig med en GMO-vaksine man ikke kjenner konsekvensene av. Samtidighet i et slikt befolkningstiltak forsterker sårbarheten i populasjonen som helhet.

7) Man ser svært prestisjetunge bånd mellom politikere og organisasjoner med private investorer relatert til GMO-vaksiner.

8) Det er kun 10 år siden befolkningen ble belastet med en haste utviklet og eksperimentell pandemivaksine hvor utfallet ble betydelige skader i form av blant annet narkolepsi. Den enorme mistilliten som vil oppstå i samfunnet som følge av en ny skandale vil sannsynligvis være uopprettelig.

9) Det siste og mulig mest avgjørende punktet i denne sammenhengen befatter seg ikke med at vi mottar en genmodifisert organisme – vi blir til en genmodifisert organisme basert på tilsiktet (temporært) supplert genmateriale fra et virus. Hvem eier patentet? Og har vi noe lovverk til å behandle slike spørsmål?

Følgene av høringsforslaget har en rekke svakheter som skaper et lite oversiktlig bilde med tanke på juridiske og medisinske konsekvenser for befolkningen. Vi står for første gang i historien i en situasjon hvor det kan bli aktuelt å vaksinere større deler av befolkningen med en GMO-vaksine i eksperimentell forstand. I en slik situasjon bør man opprettholde lovverket framfor å svekke det. Befolkningens rettssikkerhet rammes alvorlig dersom dette høringsforslaget tas til følge.

Jeg sier nei til høringsforslaget.

Med hilsen

Wiivikke Tank-Nielsen sykepleier

Kilder:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kort-horing—forskrift-om-klinisk-utproving-og-utlevering-av-gmo-legemidler-til-behandling-eller-forebygging-av-covid–19/id2723735/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—forslag-til-endringer-i-genteknologiloven/id2701165/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-34-l-20192020/id2682309/

https://www.dn.no/politikk/helsedirektoratet/preben-aavitsland/espen-nakstad/internt-dokument-folkehelse-topp-kom-med-stikk-mot-helsedirektoratet/2-1-812181

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-04-02-38

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05