Høringssvar fra Steinar Almelid

Dato: 17.08.2020

Det synes som Regjeringen har dårlig tid med å undergrave menneskerettighetene i Norge, og om denne loven vedtas er Stortinget på samme kurs. Sakens alvorlige inngripen i personlige rettigheter krever nå en uavhengig juridisk kommisjon nedsatt, og dens konklusjoner offentlig presentert.

Den naturlige utvikling er et friere samfunn, Regjeringen synes å gå motsatt vei
Norge har i årtier beveget seg til å bli et friere samfunn der individuelle rettigheter er sterke, samtidig som felleskapet er solid. Det er mye dette vi som nordmenn liker å identifisere oss med, vår dugnadsånd sammen med at i Norge er vi frie individer i et samfunn med stort armslag.
Regjeringen stevner avsted i motsatt retning. Med dette endringsforslaget for genteknologiloven reduseres individuelle rettigheter ytterligere, gjennom et hasteforslag med kort høring og ditto lite debatt. Dette inngrepet i individuelle rettigheter står i sterk kontrast med samfunnets demokratiske spilleregler, og må derfor få sin uavhengige juridiske vurdering.

Hvorfor har Regjeringen så dårlig tid?
Norges lover endres nå i et tempo som neppe er verdig vår tid og den fredsperiode vi tross alt er i. Uten normale demokratiske prinsipper respektert, skal lovene endres i hastetempo for å fjerne den ene individuelle rettigheten etter den andre. Konkret skal vi kunne tvinges til å ta en vaksine som vi selv mener ikke er helsegivende, nødvendig eller noe vi vil ha i kroppen. Legemiddelindustrien skal med banebrytende nye rettigheter få tilgang til å eksperimentere på befolkningen med nye og potensielt farlige genteknologiske legemidler og vaksiner, uten å først ha innhentet informert samtykke fra den enkelte. Hva som videre er den vitenskapelige sannheten om vaksinens innhold eller GMO-teknologi, det skal det bli forbudt å være konkret omkring, snakke sant om. Dette er virkelig alvorlig for demokratiet i Norge, der særinteresser i næringslivet (her vaksineteknologi-selskaper) skal få rettigheter som overstyrer enkeltmenneskets rettigheter.

Hva er de større sammenhengene for dette forslaget?
Henger denne foreslåtte lovendringen sammen med Regjeringens gavepakke til Gates Foundation i disse dager, der 14 milliarder NOK tildeles en virksomhet med store investeringer i vaksine-industrien? Og det var en nylig lovendring i bioteknologiloven 1 juni i år, som tegner en urovekkende utvikling når sammenstilt med herliggende lovforslag og gavepakken. Hva er samtlige faktorer her involvert – og hvilke motivasjoner ligger til grunn for de?

Et alvor som krever uavhengig juridisk vurdering
Dette lovforslaget er juridisk betenkelig og alvorlig, med flere elementer som synes å være i brudd med menneskerettighetene. Til overmål settes næringslivsinteresser foran individuelle rettigheter, spesifikt enkeltmenneskers råderett over eget liv og egen helse.
Dette lovforslaget på genteknologiloven utgjør en dramatisk vending som må få sin klarhet gjennom en uavhengig juridisk kommisjons vurdering. Noe mindre enn en åpen og faglig solid rettighetsdialog i media er heller ikke akseptabelt, før Stortinget vedtar denne banebrytende lovendringen som synes å snu individuelle rettigheter vs. de for næringslivet, på hodet. Alle relaterte lovendringer de siste fem årene bør også inngå i kommisjonens arbeid, slik at lovutviklingen kan fanges opp og kommuniseres til befolkningen på betryggende vis.

Mvh Steinar Almelid

Militærstrateg, flyger og Oberstløytnant (P)