Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 101018

Dato: 14.08.2020

Jeg anser det som risikabelt og lite gjennomtenkt at regjeringen nå ønsker å omgå premisser nedfelt i genteknologiloven, slik at befolkningen kan motta eksperimentelle og ikke godkjente legemidler og vaksiner basert på genmodifiserte organismer. Til dette er det generelle erfaringsgrunnlaget for tynt. Dette spesielt med tanke på at man for første gang godkjente en DNA-vaksine til oppdrettslaks for det norske og europeiske markedet i 2017. Dette ifølge høringsnotat med forslag om endring av genteknologiloven av 5.11.2020.

Kilde:https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—forslag-til-endringer-i-genteknologiloven/id2701165/

Solide kilder oppgir at DNA-vaksiner kan medføre fare for integrering av fremmed genmateriale i humant DNA.

«Risk of integrate into the host genome and lead to other diseases»

Kilde:https://www.creative-biolabs.com/vaccine/viral-vector-vaccine-design.htm

På side 3 i Modernas katalog blir det forklart tydelig hvordan DNA vaksinen kan nå humant DNA, ved at det fremmede DNA`et penetrer sitt materiale helt inn i cellens kjerne.

Kilde:https://www.modernatx.com/sites/default/files/RNA_Vaccines_White_Paper_Moderna_050317_v8_4.pdf?fbclid=IwAR3zaIbQ4VkPDYp-kSkJ_AUvPSouV4nUHR0xogxt78TX3mNoMDlU2rD97cw

Jeg referer på generelt grunnlag til dette punktet i høringsbrevet:

Artikkel 3 presiserer myndighetenes mulighet til å tillate utlevering og bruk av legemidler uten en markedsføringstillatelse ved særlig medisinsk behov og nød- og/eller krisesituasjoner, slik som covid-19-pandemien, under såkalt godkjenningsfritak, folkehelsehensyn og «compassionate use». Dette kan gjøres uten tillatelse etter GMO-direktivene. Bestemmelsen i artikkel 3 gjelder ikke ved tilvirkning av legemidler.

Høringsforslaget er også i strid med § 9, 10, 13 i genteknologiloven.

Vedlegg