Høringssvar fra Philippe Maincon

Dato: 15.08.2020

Ja, vi er in en utfordrende situasjon. Men nettopp da er panikk det verste en kan gjøre, med risiko for ytterligere skade.

Å ta bort beskytelser mot en potensiel meget skadelig teknologi er nettopp panikk.

Det foreligger ingen bevis at Covid-19 epidemien er sluppet ut ved uhell av et laboratorie i Wuhan. På den andre side, er det ingenting i den vitenskalige litteraturen som gir overbevisning om det motsatte: å leke med DNA sjenerelt er ytterst farlig. Det er behov for å stramme inn regler, og ihvertfall ikke det motsatte.

Jeg ser også med dyp bekymring hvordan kommersielle interesse, og ikke fagkunnskap, har dypinnvirkning på politikk i Norge og ellers.

Jeg slutter med til følgende utsagn:

Oppsummering og aktuelle spørsmål
1) Hastehøringen er lovstridig ut i fra gjeldende genteknologilov i form av paragrafene: 9,10 og 13.
2) Covid-19-situasjonen har medvirket til Korona-loven som kan influere ved å forsterke muligheten til forhastede avgjørelser som vil svekke rettssikkerheten til befolkningen ytterligere dersom denne avkortede høringen får gjennomslagskraft.
3) Man finner at endringene som har vært gjennomført i bioteknologiloven samt endringsforslagene relatert til genteknologiloven setter befolkningen i en situasjon hvor de juridisk blir uten beskyttelse av relevant og tematisk nært lovverk dersom man iverksetter vaksinering med GMO-vaksiner.
4) Man har under prosessen i sparsommelig grad vært fokusert på tradisjonelle vaksiner sett i forhold til genteknologiske vaksiner. Dette betyr at GMO-.vaksiner risikerer å bli eneste reelle alternativ. Man kan også stille spørsmålstegn ved juridiske konkurransehensyn av finansiell art hvor man ser at også Norge har bidratt til skjev fordeling av økonomisk støtte gjennom GAVI. Her kan man oppfatte at utviklere av tradisjonelle vaksiner har vært skadelidende i forhold til de eksperimentelle genteknologiske vaksinene.
5) Forskningsprosessen vedrørende pandemivaksiner er brutt på sentrale punkter som befatter seg med til dels bortfall av dyrestudier og vurdering av langtidseffekter. Dette gjør vaksinene uegnet for massevaksinasjon.
6) Endringen av lovverket åpner for at man vaksinerer større deler av, mulig hele populasjonen samtidig med en GMO-vaksine man ikke kjenner konsekvensene av. Samtidighet i et slikt befolkningstiltak forsterker sårbarheten i populasjonen som helhet.
7) Man ser svært prestisjetunge bånd mellom politikere og organisasjoner med private investorer relatert til GMO-vaksiner.
8) Det er kun 10 år siden befolkningen ble belastet med en haste utviklet og eksperimentell pandemivaksine hvor utfallet ble betydelige skader i form av blant annet narkolepsi. Den enorme mistilliten som vil oppstå i samfunnet som følge av en ny skandale vil sannsynligvis være uopprettelig.
9) Det siste og mulig mest avgjørende punktet i denne sammenhengen befatter seg ikke med at vi mottar en genmodifisert organisme - vi blir til en genmodifisert organisme basert på tilsiktet (temporært) supplert genmateriale fra et virus. Hvem eier patentet? Og har vi noe lovverk til å behandle slike spørsmål?
Høringsforslaget har en rekke svakheter som skaper et lite oversiktlig bilde med tanke på juridiske og medisinske konsekvenser for befolkningen. Vi står for første gang i historien i en situasjon hvor det kan bli aktuelt å vaksinere større deler av befolkningen med en GMO-vaksine i eksperimentell forstand. I en slik situasjon bør man opprettholde lovverket framfor å svekke det. Befolkningens rettsikkerhet rammes alvorlig dersom dette høringsforslaget tas til følge.
Vi sier nei til høringsforslaget.

Med vennlig hilsen

Philippe Maincon