Høringssvar fra Wendy og Odd Magne Hjortland

Dato: 15.08.2020

Nykirke 15.08.2020

Høringssvar - forskrift om klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid -19.

Vi reagerer på at de foreslåtte endringer i forskriften berører befolkningens rettsikkerhet, når det gjelder planlagt omfattende bruk av GMO-vaksiner i forhold til Korona situasjonen. Vi reagerer meget sterkt på at endringene ifølge forslaget vil gi legemiddelindustrien tilgang til å eksperimentere på befolkningen med nye, eksperimentelle og mulig farlige genteknologiske legemidler og vaksiner, uten å motta informert samtykke.

Så lenge ingen kan bevise «in vitro» og gjennom gjentatte doble blindtester «in vivo» at et legemiddel er 100% trygt å benytte bør det aldri gis tillatelse til å benytte dette, i alle fall ikke uten informert samtykke. Ut fra de endrede og utvidede tillatelser som er gitt våre myndigheter når WHO har erklært en pandemi er det lett å forestille seg at nye vaksiner som utvikles vil kunne bli obligatoriske for hele befolkningen. Det vil si at man kan bli tvunget til å ta vaksiner uten samtykke, og dersom man frastår fra dette vil man risikere å bli pålagt restriksjoner som går ut over alminnelige menneskerettigheter. Disse restriksjonene vil kunne sammenlignes med, og ansees som, straff for ikke å gjennomføre et slik pålegg. - Å straffe de som velger å avstå fra en tvungen vaksine fordi de ønsker å verne om sine verdier og sin egen kropp vil i beste fall bli ansett som mobbing, i verste fall kan det ansees som grovt uaktsom vold mot befolkningen. Vi håper og ber om at den norske regjering velger å ikke måtte stå til ansvar for denne type anklager.

Å tukle med naturen på denne måten som nå utforskes i vaksineindustrien kan få uante konsekvenser og vi kan derfor ikke annen enn å forkaste forslaget som er ute til høring og stille oss bak tilsvaret fra leger og enkeltindivider som er publisert i steigan.no 20.08.2020

https://steigan.no/2020/08/tilsvar-til-regjeringens-horingsforslag-om-a-endre-genteknologiloven/?fbclid=IwAR2NysRVOOjhJEfXvtMoTs8Us_9d2dArAJXfZovvbZ1qNvhPXjI9CsJeP6E

Norge bør gå foran som et foregangsland og nekte å ta i bruk genmodifiserte produkter uten at det foreligger en miljørisikovurdering eller tillatelse etter GMO-direktivene. Vi kan ikke la den uetiske legemiddelindustriens kapitalinteresser være ledende for våre nasjonale verdivalg.

Vennlig hilsen

Wendy og Odd Magne Hjortland