Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 132011

Dato: 18.08.2020

Høringssvar til «Kort høring - forskrift om klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid -19 (…) -forslag til forskrift til genteknologiloven»

Jeg er imot klinisk utprøving med og utlevering av humane legemidler, som inneholder eller består av genmodifiserte organismer.

Både til behandling/ forebygging av coronavirussykdom og i andre former for medikamenter som en tenkt administrert subkutant, intravenøst, via mat eller på annen måte.

Manglende forskning og langtidseffekter av bivirkninger

Vi vet det er stor usikkerhet knyttet til bruk av genmodifiserte organismer i mat, med hensyn til hva slags konsekvenser det kan ha for natur, insektliv, dyreliv og ikke minst på oss mennesker som siste ledd i næringskjeden.

Det er enda større usikkerhet og helserisiko, og foreløpig ingen foreløpig forsvarlighet ved nært forestående bruksområder og metoder knyttet til bruk av genetisk modifiserte legemidler. Og jeg mener derfor at det trengs nærmere utredning på dette området før man tar slike metoder i bruk på mennesker.

Unntas offentligheten og miljørisikovurdering

At genmodifiserte legemidler ifb med Cov19 skal unntas krav om godkjenning eller miljørisikovurdering etter GMO-regelverket, finner jeg ytterst betenkt. At dette i tillegg ikke trenger markedsføringstillatelse -les; unndras offentligheten- er minst like urovekkende.

Dette høringsforslaget, samt høringsforslag av 05.08.20 med tema som i avsnittet over (som direkte påvirker følgende høringsforslag), hadde begge en høringssvarfrist på knappe 3 uker. Jeg har forståelse for at sakene har behov for hurtig handling. Men synes det er uheldig at fristen er såpass knapp og faller midt i sommerferien. Det har dessuten vært manglende allmenn informasjon vedr. begge høringene. Dette er urovekkende, da åpenhet rundt en vaksine mot Cov19 er essensielt. Spesielt med tanke på forrige vaksinasjonsskandale; svineinfluensa-vaksinen. Det er vesentlig at befolkningen kan stole på at regjeringen denne gangen gjør ting rett og i full åpenhet. At vi ikke risikerer en reprise av tilsvarende skandale.

Fremtidige helsekonsekvenser

Hva hvis det viser seg at slike genetisk modifiserte medikamenter vil endre vårt eget DNA på en slik måte at det fører til post GMO-medikamentell sykdom og -skader? Og/eller om det påvirker vårt arvemateriale og våre fremtidige barn på en negativ måte (les; helseskader og fødselsdefekter. Noe som, på tross av ytterst begrenset med humane studier, ikke er nytt ift inntak av genmodifiserte organismer via mat. Se noen eksempler nedenfor:

1. Fødselsdefekt på norske guttebabyer (Hypospadi; misdannet og feilplassert urinrørsåpning); hos nyfødte av mødre som hadde spiste GMO-mat under svangerskapet:

Organic Food Consumption during Pregnancy and Hypospadias and Cryptorchidism at Birth: The Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa). Brandtsæter, Torjusen, Meltzer. 03.2016.

https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp.1409518

- Oppsummert på FHI sine sider: https://www.fhi.no/nyheter/2015/okologisk-mat-og-misdannelse-i-urin/

2. Toksiske metabolitter fra GMO-mat påvist hos kvinner (gravide/ikke-gravide) og fostre

Plantevernmidler forbundet med genmodifiserte matvarer (PAGMF) er konstruert for å tolerere ugressmidler som glyfosat og glufosinat, og insektisider. Målet med denne studien var å evaluere sammenhengen mellom mors - og fostereksponering, og å bestemme eksponeringsnivåer av nevnte plantevernmidler. Blod fra 69 kvinner (gravide og ikke-gravide) fra Quebec, Canada ble studert. Av disse kvinnene hadde de fleste mødre målbare mengder plantevernmidler i blodet. Selv 80% av deres fostre viste merkbare serumnivåer av genmodifiserte plantevernmidler. Toksiske metabolitter fra plantevernmidlene (3-metylfosphinicopropionic acid (3-MPPA) og Cry1Ab protein (et Bt toksin)) ble målt i blodet til både ikke-gravide og gravide kvinner, inkludert i fostrenes blod. Dette er den første studien som avslører tilstedeværelsen av sirkulerende PAGMF hos kvinner (både gravide og ikke). Den baner vei for et nytt felt i reproduktiv toksikologi, inkludert ernærings- og utero-placentatoksisitet.

Reprod Toxicol. 2011 May;31(4):528-33. Maternal and fetal exposure to pesticides associated to genetically modified foods in Eastern Townships of Quebec, Canada. Aziz Aris 1, Samuel Leblanc. doi: 10.1016/j.reprotox.2011.02.004. Epub 2011 Feb 18.

For lite forskning

Det er gjort flere studier på forsøksdyr og inntak av genmodifisert mat, som bl.a. viser ulike konsekvenser som organskader, fødselsdefekter, endret mikrobiom (tarmflora), endringer i DNA, adferdsendringer m.m. (Kilder ikke vedlagt) Men det er urovekkende at det omtrent ikke er utført noen humane studier på effekten GMO fra mat kan ha på mennesker. Før flere slike studier er utført, vet vi heller ikke de humane konsekvensene av effekten av GMO-medikamenter. Det er likevel å forvente at konsekvensene her kan være mer alvorlig enn fra GMO-mat, da medikamenter har en mye kraftigere fysiologisk/biologisk effekt enn virkestoffer fra mat har:

Når inntak av genmodifisert mat (administrert via GI-traktus (jfr munn-mage-tarm-blod-kropp/hjerne)) har vist seg å gi humane defekter, er sannsynligheten større for at slikt og andre konsekvenser vil skje med subkutan/intravenøs administrasjon av gmo-medikamenter.

Svekket tillitt

Jeg tror regjeringens forslag, vedr innføring av genetisk modifiserte medikamenter mot Cov19, kan svekke tilliten til Genteknologiloven.

Tilliten til regjeringen har også slått sprekker. Fordi EU -og dermed Norge- inngikk avtale med AstraZeneca, (et av) legemiddelkonsernet som arbeider med genetisk modifisert vaksine mot Cov19, før fristen for høringssvar til dette forslaget har forfalt.

.

Som forbruker forutsetter jeg at «sikkerhet ved bruk av GMO fortsatt blir i varetatt for miljø, dyr og mennesker i dette endringsforslaget» (sitat LO’s høringssvar til tilsvarende sak fra 05.08.20 (LO’s høringssvar har ellers ingen tilknytning til mitt svar).

Med hilsen

Bekymret norsk statsborger og forbruker