Høringssvar fra Oslo universitetssykehus HF

Dato: 13.08.2020

Vi viser til høringsbrev av 28.07.2020 med forslag til forskrift til genteknologiloven. Forskriften gjelder gjennomføring av Europaparlaments- og rådsforordning 2020/1043 av 15. juli 2020 om gjennomføring av klinisk utprøving med og utlevering av humane legemidler, som inneholder eller består av genmodifiserte organismer, til behandling eller forebygging av coronavirussykdom.

Formålet med den nye rettsakten er å sikre at kliniske utprøvninger kan igangsettes raskt, og uten at det foreligger en miljørisikovurdering eller tillatelse etter GMO-direktivene, samt å tydeliggjøre reglene for utlevering av legemidler uten markedsføringstillatelse til behandling eller forebygging av covid-19. Oslo universitetssykehus støtter forslaget om at Norge tar EUs nye forordning om dette inn som forskrift fullt ut. Det er viktig at dette gjennomføres raskt fra norsk side.

Vi benytter samtidig anledningen til å be om at slike høringer som gjelder helse og forskning også sendes direkte til sykehus, universiteter og pasientorganisasjoner.

Med vennlig hilsen

Erlend B. Smeland

direktør forskning, innovasjon og utdanning

Oslo universitetssykehus HF