Høringssvar fra Hilde Rastad

Dato: 16.08.2020

Tilsvar til hastehøring 18/2015

Foreslåtte endringene i forskrift til Genteknologiloven om klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid -19 (18/2015), kan ikke vurderes individuelt men må sees i sammenheng med nylige endringer av Bioteknologiloven (juni 2020) og høring omkring tre endringer i Genteknologiloven med høringsfrist 05.08.2020. (Hastehøringene har samme referanse - 18/2015).

Disse tre står alle i forhold til hverandre, og berører befolkning og enkeltindivids rettsikkerhet på ulike nivåer. Det ikke mulig å se på disse omfattende endringene i lovverkene som enkeltstående fenomener.

Hva gjelder hastehøring 18/2015 om planlagt omfattende bruk av profylaktisk genteknologi i i form av GMO-vaksiner for å bekjempe COVID-19 og/eller i antivirale legemiddel til behandling av Coronavirussykdom vil begge potensielt kunne gi legemiddelindustri og helsemyndigheter tilgang til å eksperimentere på befolkningen og enkeltindivid med nye, eksperimentelle og ikke gjennomtestede sikre genteknologiske legemidler og vaksiner, uten informert samtykke. Hastehøringer uten fag- og samfunnsdebatt, er også i strid med §13 i den gjeldende genteknologiloven hvor det settes som krav at befolkning og ekspertise skal være grundig informert omkring slike endringsforslag av lovverket. Dette premisset kan ikke sies å være oppfylt da lovendringsforslaget kun har 3 ukers høringsfrist midt i sommerferien.

Den 25. september 2018 (https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/folkehelse/innsikt/genmodifisert_mat/id426441/) skriver regjeringen at GMO-mat er planter, dyr eller bakterier som har fått endret sine arve-egenskaper, dvs. sitt DNA.

Sitat: «Norge fører en restriktiv politikk når det gjelder genmodifisert mat. I tråd med dette er det satt strenge krav til godkjenning og merking av slik mat. Hittil er ingen genmodifiserte produkter godkjent som matvarer i Norge». Sette i lys av dette er det betimelig å spørre om det nå i forbindelse med endringer i Bioteknologiloven, Genteknologiloven og forskrift til sistnevnte legges til rette for å «godkjenne» genmodifiserte mennesker.

Med hilsen

Hilde Rastad