Høringssvar fra New Garden - Forskningsgruppe for miljøfilosofi og ny teknologi

Dato: 09.08.2020

Ang. GMO, vaksiner og tanker om uttestting av uprøvd teknologi på mennesker

Det finnes ingen måter å forutse de langsiktige konsekvensene av å åpne for eksperimentelle GMO-behandlinger på mennesker, mot COVID-19.

Det har aldri før vært laget en GMO-vaksine og det har aldri vært observert hvordan en slik vaksine påvirker immunsystemets egenfunksjon over tid - eller hva den kan utløse av epigenetiske mekanismer eller andre uforutsigbare interaksjoner. Det bør tas alvorlig at selskapene som utvikler vaksinene krever ansvarsfraskrivelse fra de landene som ønsker å benytte teknologien. Dette indikerer graden av forutsigbarhet man har å forholde seg til, fra dem som kan aller mest om teknologien. Vi bør ta samme forbehold som dem.

Det er uetisk etter en hvilken som helst standard å åpne for en potensiell utstrakt bruk av en teknologi vi har så lite erfaring med, og så lite kunnskap om.

Autoimmune sykdommer er svært utstrakt i vårt samfunn, og det er ennå ikke avklarert nøyaktig hvorfor dette skjer som konsekvens av moderne livsførsel. Det er ikke forsvarlig å eksperimentere med immunfunksjon på et systemisk nivå når det allerede foreligger så mange pågående og lite kartlagte belastninger. Det blir svært vanskelig å skille fra hverandre årsakene til eventuelle langsiktige konsekvenser, når det foreligger så mange mulige korrelasjoner.

Det er også svært kritikkverdig i kombinasjon med at lovverket har åpnet for å kunne tvangsvaksinere befolkningen, som et midlertidig krise-tiltak i sammenheng med COVID-19. Dersom man på noe vis skal åpne for å kunne eksperimentere med genbehandling på mennesker, så MÅ tvangspotensialet falle bort.

Når en eksperimentell genbehandling blir definert som en "vaksine" og lovverket i forkant av denne nye utviklingen har åpnet muligheten for vaksinering ved tvang, så risikerer man en følgeeffekt som overkjører den grunnleggende fornuften og forsiktigheten som er helt nødvendig å inneha når man skal manipulerere menneskehetens arvemateriale på systemisk nivå (selv om mRNA-kodene i teorien ikke skal kunne komme seg inn i cellekjernen, der de vil bli permanent inkludert i ens eget DNA). Dette overkjører også de mest grunnleggende prinsipielle rettigheter man har ovenfor sitt eget arvemateriale, og videre ansvaret for ens slekts genetiske arv. Det må være mulig å kreve sitt arvemateriale intakt.

Vedtaket om mulig tvangsvaksinering har blitt gjort ut i fra en eldre definisjon for ordet "vaksine". Vi har lang erfaring med organiske vaksiner, og man vet i langt større grad risikoene man inngår ved utstrakt bruk av disse. Vi har ingen mulighet til å vite hva som vil skje med en hel befolkning over de neste generasjonene, dersom dette vedtaket blir den spede begynnelse til masse-vaksinering av hele befolkninger, med uprøvd genteknologi.

Det er ikke forsvarlig å forandre GMO-lovgivningen i Norge, med håp om vinning i forhold til Korona-pandemien. Det er svært viktig at det holdes fast på at de store linjene innnen menneskehetens utvikling - som vårt arvemateriale representerer - ikke påvirkes av så tidsbegrensede hendelser som en pandemi er i dette perspektivet. Om den så skulle vare i 20 år er det fremdeles bare et øyeblikk, relativt til arvematerialets tidslinje.

Det er IKKE en proporsjonal reaksjon å åpne for denne typen eksperimentering med mål om å redde liv eller å få i gang de samfunnsøkonomiske hjulene. Det er ikke et tema som KAN bli avgjort på et fornuftig vis som følge av kortsiktige behov. Og det er ikke klokt å behandle og komme til en slik avgjørelse politisk, under en pågående krise. Spesielt ikke med mål om handling innen kort tid. Forslaget må avvises.

Risikoene er større enn trusselen ved hva dette forslaget åpner for.