Høringssvar fra Ingriid Stella Oppebøen

Dato: 05.08.2020

Dette er jeg ikke interessert, og argumentene er mange. Legger ved noen her. Da dette angår hele befolkningen, er den korte høringsfristen svært kritikkverdig, så vel som foruroligende. Her må presse på banen, og jeg etterlyser en kopi av pressemelding.
Fordi denne type vaksine for første gang er tiltenkt i forhold til massevaksinasjon relatert til Covid-19, er det ekstra uheldig å nedregulere sikkerheten rundt denne type vaksiner ved å endre definisjonen. Det belager seg ikke bare på at slike vaksiner ikke er testet på mennesker på generelt grunnlag, men også fordi man ved en type pandemivaksine vil ha en mindre testet vaksine også som følge av at ordinære forskningsprotokoller er brutt, som et resultat av hasteutviklingsprosessen.
Det fortelles videre at man i Europeisk sammenheng for første gang godkjente en DNA-vaksine til laks i 2017. Dette forteller noe om hvor sparsommelig erfaring man har med denne teknologien i praksis. Man snakker altså om en teknologi man kun har tre års erfaring med hos oppdrettsfisk, ikke pattedyr.
Sannsynligheten for at myndighetene vil velge en vaksine basert på mRNA, DNA eller genmodifiserte organismer i form av virus vektor vaksiner, må sies å være stor. Det er derav også sannsynlig at man vil ha økende behov for et sterkere lovverk framfor et svekket.
Dersom GMO vaksiner og legemidler ikke lenger skal behandles under genteknologiloven eller bioteknologiloven, vil det heller ikke være noe krav om at man skal ha en viss grad av offentlig debatt og åpenhet omkring teknologien. Høringer og varsling omkring endringer, vil mulig ikke lengre være et krav.
§ 12. Forholdet til offentleglova
Offentleglova gjelder for saker som behandles etter denne lov. Uten hinder av taushetsplikt skal følgende opplysninger likevel alltid være offentlige, med mindre de faller inn under offentleglova §§ 20 og 21:
§ 13. Offentlig høring
Ved saker som krever godkjenning etter denne loven, kan godkjenningsmyndigheten bestemme at det skal gjennomføres en offentlig høring. Det skal alltid gjennomføres offentlig høring i saker som gjelder godkjenning av søknad om utsetting av genmodifiserte organismer. Høring skal holdes i god tid før søknaden blir avgjort. Høringsprosessen må gjennomføres på en måte som sikrer at allmennheten, og i særlig grad berørte interessegrupper, får tilgang til relevant informasjon og gis en reell mulighet til å komme med synspunkter og kommentarer i saken. Beslutningen om at offentlig høring skal holdes, skal kunngjøres.
Det vil være uheldig dersom Corona situasjonen relatert til eventuelle genteknologiske vaksiner, skulle behandles med samme mangel på åpenhet man hittil har sett angående epidemien. Dette blir ytterligere forsterket av regjeringas forslag om 100 års taushetsplikt. Vil man da noen gang få informasjon omkring feilslått vaksinering, bivirkninger og langtidsvirkninger? Mye taler for at befolkningens rettsikkerhet ikke er et tema relatert til Covid-19 og genteknologiske vaksiner.
Det er betenkelig at vi ikke har hatt noen form for debatt i media. Befolkningen er ikke blitt informert omkring temaet. Fagekspertisen har heller ikke uttalt seg åpent. Det kan synes som om temaet er sensurert. Høringen til 5.8.2020 har i svært liten grad vært annonsert. Da bioteknologiloven skulle endres framkom det i liten grad at dette influerte på lovverket omkring framtidig vaksineteknologi. Ser man på genteknologiloven skal en slik høring være tydelig annonsert slik at befolkning og ekspertise kan gjøre seg godt kjent med høringsforslaget. Hva angår høringen til 18.8.2020, er denne annonsert i fellesferien med kun tre ukers frist. Dette strider mot paragraf 13 i genteknologiloven.
Som befolkning krever vi å få inngående kunnskap omkring forskningen på dette feltet. Ikke minst innsikt i det helt konkrete erfaringsgrunnlaget man har fra praksis av slike genteknologiske vaksiner.
Mvh
Ingriid Stella Oppebøen
m 99 52 49 31