Høringssvar fra Blå Himmel

Dato: 17.08.2020

Til Klima- og miljødepartementet

Innspill til: "Kort høring - forskrift om klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid-19"

Den foreslåtte forskriften bryter med Grunnloven, folkehelseloven, menneskerettighetene og er et angrep på det norske folk - den må stoppes omgående

I "Bakgrunn for forslaget" heter det blant annet:

"Ved søknad om klinisk utprøvning/kliniske studier av legemidler, herunder vaksiner, vurderer Legemiddelverket om legemidlets forventede nytte kan berettige risikoen ved å gjennomføre utprøvningen."

"EU har nylig vedtatt en forordning som bl.a. unntar kliniske utprøvninger av legemidler for behandling eller forebygging av covid-19, som består av eller inneholder genmodifiserte organismer, fra krav om godkjenning eller miljørisikovurdering etter GMO-regelverket. Forordningen presiserer også at godkjenning etter GMO-regelverket ikke behøves ved utlevering og bruk gjennom blant annet godkjenningsfritak. Ikrafttredelsesdato for forordningen i EU er 18. juli 2020."

Det er tale om kliniske studier, inkludert vaksiner, det handler om å unnta legemidler fra krav om godkjenning etter GMO-regelverket.

Kjernen i det hele er covid-19.

Departementet skriver selv i høringsnotatet:

"Fordi det haster å gjennomføre rettsakten vil miljømyndighetene legge om praksis i tråd med den nye rettsakten fra den tid rettsakten innlemmes i EØS-avtalen..."

Det handler om en forskrift med hjemmel i genteknologiloven § 10 femte ledd.

Vi merker oss at høringsnotatet er datert 28. juli. Hvorfor i all verden haster det slik?

Det framstår for oss, slik flere påpeker, at dette inngår i pågående prosess for å endre loven knyttet til genteknologi- og bioteknologiloven. En har gått med på å unnta profylaktiske GMO-vaksiner (19.6.2020), så fulgte en endring om å definere slike vaksiner ut av genteknologiloven - og nå åpnes det for at innbyggerne kan behandles med eksperimentelle GMO-vaksiner og legemidler.

Som en annen uttaler seg: "samt delta i kliniske studier for denne type produkter dersom situasjonen tilspisser seg. Regjeringen ber om godkjenningsfritak for nevnte produkter."

Dette er i så fall sjokkerende.

Spesielt når denne informasjon foreligger:

"Som oppsummert i en pressemelding 26. juni av den belgiske vakthundgruppen Initiative Citoyenne ("Citizens 'Initiative") har EU-kommisjonen (i EUs hovedkontor i Brussel) “påtatt seg å gi en presserende ordre på vaksiner mot koronavirus, uten et glimt av åpenhet.” I følge en rapport i magasinet L’Echo 11. juni, har kommisjonen laget forhåndskjøpskontrakter med flere legemiddelfirmaer for covid-19-vaksiner med sikte på å "vaksinere hele den europeiske befolkningen så raskt som mulig." Kommisjonen har uttalt at den planlegger å få 300-600 millioner doser, "avhengig av om en eller to doser [av vaksine] per person er nødvendig." Samtidige presserapporter viser til muligheten for et vaksinatmandat for hele EU mot Coronavirus, og siterer Belgias justisminister som å si: "Hvis de nekter, vil vi tvinge dem."

Kilde:

https://childrenshealthdefense.org/child-health-topics/mandates/covid-19-vaccines-an-alarming-update-from-europe/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=2fbb4190-33a7-

Hurtig tempo og virusets eksistens

Har regjeringen en agenda på vegne av EU-kommisjonen og legemiddelselskapene, presset fram av korona-pandemien?

Vi minner om at det er myndighetens plikt å beskytte befolkningen mot kommersielle og andre typer selskaper/krefter.

Det er også vesentlig at forandringer skjer i et tempo som gjør at befolkningen kan følge med og gjøre seg opp en mening. Som kjent er begrepet: "hastverk er lastverk".

Når det gjelder covid-19 og det aktuelle viruset SARS-CoV-2 har noen av våre medlemmer i juni stilt flere spørsmål i brevs form til Helse- og omsorgsdepartementet, inkludert om dette viruset faktisk beviselig eksisterer.

Interessant nok har ikke myndighetene svart. Hva betyr det? At virusets eksistens ikke kan bevises med forsvarlige vitenskapelige metoder?

En annen ting er at testen i bildet virker å ha store mangler, Folkehelseinstituttet har selv sagt at 14 av 15 positive svar er falske.

I tillegg er det benyttet datamodeller helt fjernt fra virkeligheten for å simulere hvor mange som vil bli berørte av pandemien.

Kriser gir anledning

Vi har også tilfelle der Bill Gates, en av de fremste talsmenn for å vaksinere alle på planeten, gir store midler til Verdens helseorganisasjon som erklærte pandemien. Dette åpner for korrupsjon i stor stil. Er pandemien basert på «fake science», falsk vitenskap? Er det hele en psykologisk operasjon for å tjene billioner av kroner og innføre et autoritært samfunn?

Det er et historisk faktum at store internasjonale kriser fører til enorme politiske forandringer, slik børskrakket i 1929 medførte at nazistene tok makten i Tyskland i 1933. Et annet poeng er at amerikanske Rockefeller støttet nazistene, Rockefeller er også inn i dagens pandemi og har øvingsmanualer som går på pandemi fra 2010: "Scenarios for the Future of Technology and International Development".

Hvis myndighetene mener dette vi berører her ikke er vesentlig, og vil innføre et autoritært regime som tar demokratiet på senga, gjør vi oppmerksom på det norske lovverket:

Folkehelseloven formål:

"Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid."

Vi peker også på Grunnloven, inkludert dette:

§ 2.

Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.

§ 112.

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Fra Menneskerettighetene:

Artikkel 25.

1. Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over.

Artikkel 28.

Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring. https://www.fn.no/om-fn/avtaler/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter

Når det gjelder vaksiner er det meldt om en rekke skadevirkninger, eksempelvis fikk flere hundre personer i Norge sannsynligvis narkolepsi i forbindelse med vaksineringen knyttet til svineinfluensaen i 2009.

At sollys, vitamin C og vitamin D kan avhjelpe mot covid-19 nevnes ikke av verken legemiddelindustri eller de norske myndigheter.

Det er dessverre et inntrykk at denne forskriften har sin årsak i maktpolitikk og et mål om fortjeneste.

Konklusjon: Dere må omgående stoppe denne forskriften og reelt beskytte innbyggere slik dere har plikt til å gjøre.

Med vennlig hilsen vær- og klimagruppen Blå Himmel, Østlandet

Kontakt: blahimmel@gmx.com

Kontaktperson: Sven-Inge Johansen 17.8.2020

Vedlegg:

Brevet som ble sendt Helse- og omsorgsdepartementet 26.6.2020 - fortsatt har ikke myndighetene svart:

Til

Norske helsemyndigheter ved Helse- og omsorgsdepartementet

Kopi: Folkevalgte, medier og relevante organisasjoner

Er nedstenging av Norge basert på vitenskap eller har myndighetene misforstått: Er det egentlig funnet og isolert et korona-virus?

Vi viser til nedstengingen av Norge som startet 12. mars 2020 som følge av korona-pandemien. Fortsatt, i juni, er det tiltak knyttet til dette i vårt land.

Utfra foreliggende informasjon, se nedenfor, viser det seg at nedstengingen ikke virker å ha et vitenskapelig grunnlag. Vi ber derfor myndighetene omgående om å undersøke dette, vurdere en ny kurs og svare på våre spørsmål.

Det genetiske materiale

Andrew Kaufman, MD, professor, doktor i medisin - Medical University of South Carolina, Bachelors of Science in Biology, MIT:

Kinas sjømat-marked i 2019 i Wuhan. 198 personer syke. Spørsmål: Var årsaken dårlig sjømat eller var det et nytt virus? Kinesiske vitenskapsmenn hopper på forklaringen om at det var et nytt virus, som har fått navnet SARS-CoV-2.

Hvordan beviste de at det var et virus:

1. De samlet stoff, blant annet fra lungene

2. Fant og separerte genetiske materiale fra prøvene

3. Dannet en rekke med genetisk materiale

4. Utviklet hurtig en PCR-prøve (diagnostisk test)

5. Men hva med å rense "viruset" først - og hvor kom det genetiske materiale fra?

Covid-19 RT-PCR-Test:

1. Tester RNA-sekvenser, ikke virus

2. Det er ingen "gold standard"

Covid-19 har aldri blitt renset eller visualisert, bare visualisert fra en pasient på innsiden av en menneskecelle, RT-PCR aldri testet mot en "gold standard".

Testens nøyaktighet er ukjent (sannsynligvis er 80 prosent av de positive testene "false positive")

Virus er i virkeligheten eksosom

James Hildreth, M.D. former Professor Johns Hopkins og HIV researcher: "... The virus is fully an exosome in every sense of the word."

Det pekes altså på at virus egentlig er ekosomer. Definert slik på norsk: Eksosomer er membranbundne ekstracellulære vesikler (EVs) som produseres i endosomalrommet til de fleste eukaryote celler.

Eksosomer skapes av: Giftige substanser, stress/frykt, kreft, radioaktiv stråling, infeksjon, skader, immunrespons, astma, sykdommer generelt og elektromagnetisk stråling - 5G (ikke forsket på)

Behandling som hjelper: Hydroxychloroquine og C-vitamin.

Konklusjon:

* Luftveissykdommer er forårsaket av en skade/trauma og annet som skaper produksjon av eksosomer (gift, stress, infeksjon, influensa), elektromagnetisk stråling (PCR-kan finne)

* RT-PCR tester RNA fra eksosomer

* Covid-19 er faktisk eksosomer (virkning - ikke årsaken til sykdommen) (funksjon - eksosomer hjelper med å fjerne gift)

Med andre ord: Det som kalles korona (Covid-19) er resultatet av sykdom, det er ikke årsaken.

Norsk myndigheter virker å ha snudd det hele på hodet.

Ikke bevis på at virus skaper sykdom – virusets eksistens ikke bevist

David Crowe er ekspert på global infeksjoner som SARS, Ebola og svineinfluensa uttaler at fordi en PCR-test påviser RNA, er ikke det et bevis på at det har funnet virus. Det er heller ikke et bevis på at viruset skaper sykdom. Han mener dataene blir tolket for å passe en teori knyttet til virus og at det ikke er fokus på falske positive resultater.

Pandemien er basert på en definisjon, men definisjon er ikke sikker.

Videre: "Hvis viruset eksisterer, bør det være mulig å rense virale partikler. Fra disse partiklene kan RNA ekstraheres og skal samsvare med RNA som ble brukt i testen. Inntil dette er gjort er det mulig at RNA kommer fra en annen kilde, som kan være cellene til pasienten, bakterier, sopp osv. Det kan være en assosiasjon med forhøyede nivåer av RNA og sykdom, men det er ikke noe bevis på at RNA er fra et virus. Uten rensing og karakterisering av viruspartikler kan det ikke aksepteres at en RNA-test er et bevis på at et virus er til stede. "

Det ser med andre ord ut som at virusets eksistens ikke kan bevises.

Vi må derfor be de norske myndigheter undersøke dette og besvare disse spørsmålene:

1. Er det funnet og isolert et selvstendig virus knyttet til Covid-19?

2. I så fall hvilke vitenskapelig data er frambragt?

3. Kan norske myndigheter verifisere eller ikke verifisere at Covid-19 faktisk er eksosomer?

4. Siden testen går på sekvenser - ikke virus - og gir opptil 80 prosent «false positive» vil myndighetene slutte å bruke den?

5. Hvis norske myndigheter har misforstått det vitenskapelige i forbindelse med korona-pandemien, vil dere oppheve alle tiltak - og har innbyggerne og selskaper i landet rett til erstatning?

Med vennlig hilsen innbyggere i Vestfold og Telemark

Kontakt: vestfoldtelemark@caramail.com 26. juni 2020

Kilder:

Dr. Kaufman sitt foredrag: https://www.youtube.com/watch?v=tyLq_EIMjSI

Virusfakta: https://www.nature.com/articles/s41564-020-0713-1

Artikkel: Engineer Analyzes PCR Coronavirus Test and Raises the Question “Does the 2019 Coronavirus Exist?

https://needtoknow.news/2020/03/engineer-analyzes-pcr-coronavirus-test-and-raises-the-question-does-the-2019-coronavirus-exist/

Om SARS-CoV-2, merk datagenerert illustrasjon av et virion (fullstendig virus utenfor celler): https://no.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2

Navn på testen her: Fra en kommuneoverlege i Vestfold og Telemark har vi fått informasjon om at testen har navnet SARS-CoV-2 RNA PCR, den kjøres ved UNILABS

Om testen: https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/06/24/inaccurate-covid-19-tests.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art2ReadMore&cid=20200624Z2&et_cid=DM573714&et_rid=900795894