Oppheving av Finansdepartementets veiledende retningslinjer og instrukser til ligningsloven

Finansdepartementet har besluttet at følgende retningslinjer og instrukser til ligningsloven skal oppheves med virkning fra 1. juni 2009:

• veiledende retningslinjer 26. januar 1984 nr. 1 for fylkesmennene ved behandlingen av søknader om samtykke til valg av utvidet lignings- eller overligningsnemnd,

• veiledende retningslinjer 26. januar 1984 nr. 2 for når medlemmer av nemnder og utvalg bør fritas etter ligningsloven § 2-5 nr. 3,

• instruks 26. januar 1984 nr. 3 til ligningskontorene vedrørende bruk av engasjert sakkyndig bistand under saksforberedelse,

• veiledende retningslinjer 26. januar 1984 nr. 4 om ligningskontorenes plikt til å bistå publikum,

• veiledende retningslinjer 26. januar 1984 nr. 5 for ligningskontorene vedrørende skattyters bruk av fullmektig,

• veiledende retningslinjer 26. januar 1984 nr. 6 for ligningskontorene vedrørende skattyters adgang til saksdokument,

• veiledende retningslinjer 26. januar 1984 nr. 7 for fylkesmennene ved søknader om avdelingsvis behandling i ligningsnemnd og overligningsnemnd,

• instruks 26. januar 1984 nr. 8 til ligningskontorene om erklæring av taushetsplikt,

• veiledende retningslinjer 26. januar 1984 nr. 13 om endring uten klage,

• instruks 26. januar 1984 nr. 14 om underretning til skattyteren om at hans sak tas opp til endring,

• veiledende retningslinjer 26. januar 1984 nr. 15 om delegasjon av myndighet til å treffe vedtak i endringssak,

• veiledende retningslinjer 26. januar 1984 nr. 16 om adgangen til å få dekket sakskostnader, og

• instruks 26. januar 1984 nr. 17 om underretning til skattyteren om adgang til å få dekket sakskostnader.

Tilhørende lov

Til toppen