Langebruvegen 15-17 AS

Vi viser til søknad datert 13. januar 2015 om unntak fra aksjeloven § 8-10 første ledd.

Gjennomgang av søknaden viser at det ikke er behov for unntak fra aksjeloven § 8-10 fra departementet.  Forskrift 30.11.2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven § 8-10 kapittel 3 fastsetter et generelt unntak fra forbudet i aksjeloven § 8-10, slik at rene eiendoms­selskaper på visse vilkår kan stille sikkerhet i selskapets faste eiendom ved erverv av aksjer i selskapet eller morselskapet, uten å søke departementet om unntak.

Det oppkjøpte selskapet (Langebruvegen 15-17 AS) er ifølge søknaden et eiendomsselskap, og eier ikke aksjer i andre selskaper. Selskapets eneste virksomhet er å eie og drive eiendommen. Det opplyses også i søknaden at selskapet ikke har ansatte utenom daglig leder. Det opplyses i søknaden at kjøper, som er et nystartet selskap Xform og Espeseth Eigedom AS, skal eie 100 prosent av aksjene i selskapet.

Slik oppkjøpet av selskapet beskrives, faller dermed dette inn under det generelle unntaket som gis i forskriften. Forskriften § 10 stiller tre kumulative vilkår for selskapet som skal stille sikkerhet (Langebruvegen 15-17 AS), som alle ifølge søknaden er oppfylt. Videre står det i forskriften § 11 at kjøper (Xform og Espeseth Eigedom AS) etter ervervet direkte eller indirekte må eie alle aksjene i selskapet som skal stille sikkerhet, hvilket også ifølge søknaden er oppfylt. Søker opplyser også at kjøper omfattes av aksjeloven § 8-7 (3) nr. 2.

Vår vurdering er gjort med utgangspunkt i følgende saksopplysninger fra søker:

  • På søknadstidspunktet er målselskapet er rent eiendomsselskap i henhold til unntaksforskriften.
  • Målselskapet har ingen ansatte.
  • Kjøper er eneste aksjonær i selskapet.
  • Kjøper vil etter ervervet omfattes av aksjeloven § 8-7 (3) nr. 2.

Ut fra foreliggende opplysninger er det departementets vurdering at målselskapet i dag er et eiendomsselskap etter unntaksforskriften § 10 første ledd nr. 1. Forutsatt at de øvrige vilkårene i unntaksforskriften er oppfylt, er det dermed ikke behov for å søke departementet om unntak fra aksjeloven § 8-10 ved enkeltvedtak.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at hvis det på et senere tidspunkt skulle bli aktuelt med refinansiering i forbindelse med utbygging på eiendommen, må situasjonen vurderes på nytt.

Vi publiserer rutinemessig alle prinsipielle brev og vedtak på www.nfd.dep.no. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.