Lov om forskjellige forhold vedkommende Røros Kobberverks Skogvæsen

Se loven på lovdata.no