Lov om granskningskommisjon for bankkrisen

Lov om Stortingets granskningskommisjon for bankkrisen

Taushetsplikten etter følgende bestemmelser gjelder ikke overfor Stortingets granskningskommisjon for bankkrisen, som ble nedsatt av Stortinget 30. mai 1997: Lov av 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (Kredittilsynet) § 7, Lov av 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 21, Lov av 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker § 18, Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 13, Lov av 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet (sentralbankloven) § 12, Lov av 15. mars 1991 nr. 2 om Statens Banksikringsfond § 7, Lov av 29. november 1991 nr. 78 om Statens Bankinvesteringsfond § 8.

Les loven på Lovdata

Det er ikke publisert noen forskrifter til denne loven på Lovdata.