Lov om Opplysningsvesenets fond

Lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond

Lova skal sikre at fondet kjem Den norske kyrkja til gode og at verdiane blir bevarte og gir avkastning i samsvar med Grunnlova § 106.

Sjå lova på lovdata.no
Til toppen